Title: Problematika obezity a její prevence v prostředí mateřské školy
Other Titles: The issue of obesity and its prevention in nursery schools
Authors: Housarová, Denisa
Advisor: Špottová Petra, Mgr. Ph.D.
Referee: Fajfrlíková Tereza, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40639
Keywords: obezita; děti předškolního věku; pohybová aktivita; prevence; antropometrické měření
Keywords in different language: obesity; preschool children; physical activity; prevention; anthropometric measurement
Abstract: Bakalářská práce je zaměřená na problematiku obezity a její prevenci u předškolních dětí. Teoretická část se zabývá faktory, které způsobují obezitu u dětí, jejími riziky a způsoby, kterými lze obezitě předejít. V praktické části jsou ve vybraných předškolních zařízeních zjišťovány u dětí jejich antropometrické parametry, tj. tělesnou výšku, tělesnou hmotnost, obvody vybraných segmentů těla. Pomocí dotazníku je dále od učitelek zjišťováno, jakou formou a jak často zařazují do řízené činnosti tělesnou výchovu resp. pohybovou aktivitu, či jakým způsobem podporují u dětí spontánní pohybové aktivity.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the issue of obesity and its prevention in preschool children. The theoretical part deals with the factors that cause childhood obesity, its risks and ways of prevention. The practical part examines in selected preschool facilities the anthropometric parameters in children, ie body height, body weight and circumferences of selected body segments. The questionnaire given to the teachers found the form and frequency they include physical education or physical activity or how they support spontaneous physical activities in children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Denisa Housarova- Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,96 MBAdobe PDFView/Open
Housarova D. - VP.pdfPosudek vedoucího práce167,56 kBAdobe PDFView/Open
Housarova D. - OP.pdfPosudek oponenta práce131,81 kBAdobe PDFView/Open
Housarova.pdfPrůběh obhajoby práce53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40639

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.