Title: Vliv aféry Watergate na zahraniční politiku USA
Other Titles: The Impact of the Watergate Affair on the U. S. Foreign Policy
Authors: Veselá, Martina
Advisor: Boček Martin, Mgr. Ph.D.
Referee: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40664
Keywords: aféra watergate;richard nixon;zahraniční politika usa;henry kissinger;trojúhelníková diplomacie;politika détente;studená válka;sovětský svaz;válka ve vietnamu;ostpolitik willyho brandta;arabsko-izraelský konflikt;vztahy mezi západem a východem
Keywords in different language: the watergate affair;richard nixon;the u.s. foreign policy;henry kissinger;the triangular diplomacy;the détente policy;the cold war;the soviet union;the vietnam war;the brandt´s ostpolitik;the arab-israeli war;the west-east relations
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na proměnu zahraniční politiky Spojených států amerických v průběhu jedné z největších vnitropolitických krizí v dějinách USA. Administrativa Richarda Nixona musela čelit zveřejněným skandálům, které se udály během prezidentského volebního klání, což vešlo ve všeobecnou známost jako aféra Watergate. Práce si klade za cíl analyzovat vliv politického skandálu na utváření zahraniční politiky. Autorka bude hledat odpovědi na otázky, zda využily ostatní státy dočasné slabosti na vnitropolitické scéně a jak se proměnila zahraniční politika USA v různých částech světa, například ve zpomalení procesu détente nebo jak se proměnila politika v Indočíně. Ve složitém procesu utváření americké zahraniční politiky hraje důležitou roli také americký prezident, mimo jiné se tak práce bude věnovat právě Richardovi Nixonovi a jeho vztahu k ostatním ústavním orgánům, které mají rovněž vliv na zahraniční politiku. Rovněž bude v části práce zmíněno, jak velkou pozornost věnoval prezident zahraniční politice při řešení krize. Samotná práce pak bude zpracována na základě vydaných pramenů a literatury v českém a anglickém jazyce.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on the transformation of foreign policy of the United States of America during one of the largest domestic political crises in the history of USA. Richard Nixon's administration had to face published scandals that occurred during the presidential election, which became publicly known as the Watergate affair. The objective of the thesis is to analyse the impact of the political scandal on the formation of foreign policy. The author will search for answers to the questions as to whether other states took advantage of the temporary weaknesses on the domestic political scene and how the US foreign policy changed in various parts of the world, such as slowing down the détente process or how the policy in Indochina changed. The American President also plays an important role in the complex process of shaping American foreign policy, among other things, and thereby the thesis will also pay attention to Richard Nixon and his relationship with other constitutional authorities that also have influence on foreign policy. Part of the thesis will also include information on the attention that the President paid to foreign policy in crisis management. The thesis itself will be prepared on the basis of published sources and literature in Czech and English.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce702,42 kBAdobe PDFView/Open
Vesela - posudek V.pdfPosudek vedoucího práce572,42 kBAdobe PDFView/Open
Vesela - posudek O.pdfPosudek oponenta práce964,21 kBAdobe PDFView/Open
Vesela - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce257,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40664

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.