Název: Řádné opravné prostředky ve správním řízení
Další názvy: Regular Remedies in Administrative Procedure
Autoři: Kocourek, Martin
Vedoucí práce/školitel: Rajchl, Jiří
Oponent: Malast, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4067
Klíčová slova: správní právo;opravné prostředky;správní řízení;správní rozhodnutí;právní moc;odvolání;rozklad;odpor;námitky;daňové řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: administrative law;remedies;administrative procedure;administrative decision;legal power;appeal;decomposition;opposition;objections;tax management
Abstrakt: Cílem mé diplomové práce byla problematika řádných opravných prostředků ve správním řízení, neboť každý z nás se během svého života opakovaně stane účastníkem správního řízení. Právě opravné prostředky představují pro účastníky správního řízení nejjednodušší způsob, kterým lze dosáhnout nápravy rozhodnutí, která byla vydána v rozporu s platnými právními předpisy a skutkovým stavem věci. V České republice se od 1. 1. 2006 správní řízení řídí zákonem č.500/2004 Sb., správní řád. Práce je rozdělena do 6 kapitol. Úvodem se věnuji definici základních pojmů, následuje členění opravných prostředků na prostředky řádné a mimořádné. Kapitola tři obsahuje charakteristiku nejpoužívanějšího opravného prostředku ? odvolání. Ve čtvrté a páté kapitole jsem se zaměřil na zbývající řádné opravné prostředky správního řízení ? tj. rozklad, námitky, odpor. Poslední kapitola je věnována daňovému řádu a jeho řádným opravným prostředkům.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my thesis was the issue of regular remedies within the administrative procedure, because each of us becomes a participant in the administrative proceedings repeteatedly during his life. Just remedies are for participants in the administrative procedure the easiest way to get remedy of decisions, which have been granted in breach of the legislation in force and in fact the state of things. In Czech Republic an admistrative procedure is from 1st January 2006 governed by the law number 500/2004 report of administrative regulation. The thesis is divided to 6 chapters. By way of introduction I deal with the definition of major concepts, than follows the breakdown of remedies by regular and irregular remedies. Chapter three contains characteristics of the the most used regular remedy- the appeal. In the fourth and fifth chapter I focused my attention on the remaining regular remedies for administrative proceedings - i.e. the decomposition, objection, opposition. The last chapter is dedicated to the tax regulations and its regular remedies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KSP) / Theses (DAL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Radne opravne prostredky ve spravnim rizeni.pdfPlný text práce469,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Kocourek-Rajchl.pdfPosudek vedoucího práce678,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Kocourek-Malast.pdfPosudek oponenta práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Kocourek-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce609,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4067

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.