Title: Komparativní studie českých a německých lesních mateřských škol
Other Titles: A comparative study of Czech and German forest kindergartens
Authors: Gutvirthová, Tereza
Advisor: Podpera Milan, Mgr. Ph.D.
Referee: Černík Roman, Mgr. et MgA.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40744
Keywords: lesní mateřská škola;lesní klub;předškolní vzdělávání;česká republika;německo;komparace
Keywords in different language: forest kindergarten;forest club;pre-school education;czech republic;germany;comparison
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje popisu a následné komparaci českých a německých lesních mateřských škol. Před samotnou komparací autorka uvádí informace o srovnávací pedagogice a metodách, které byly použity k dosažení cílů práce. Dále se bakalářská práce krátce dotýká tématu odcizování od přírody a nastiňuje systém českého i německého předškolního vzdělávání. Hlavním cílem bylo najít nejzásadnější rozdíly mezi lesními mateřskými školkami v České republice a v Německu, ale i jejich společné znaky. Bylo stanoveno několik oblastí, které jsou na základě prostudované literatury popsány. Práce se zabývá historií lesních mateřských škol, jejich umístěním ve školském systému, hygienickými podmínkami a také jejich financováním. Pro dokreslení představy o lesních školkách práce zahrnuje příklad české LMŠ a jedné navštívené německé LMŠ. Dalším cílem bylo navrhnout, jak by se získané pozitivní poznatky mohly využít pro zdokonalení zdejších lesních MŠ. Nejzásadnější zjištění autorka shrnuje v poslední kapitole práce.
Abstract in different language: This Bachelor´s thesis is devoted to the description and subsequent comparison of Czech and German Forest kindergartens. Before the actual comparison, the author presents information on comparative pedagogy and methods that were used to achieve the goals of the thesis. Furthermore, the thesis briefly touches on the issue of alienation from nature and outlines the system of Czech and German pre-school education. The main objective was to find the most important differences between Forest kindergartens in the Czech Republic and Germany, but also their common features. Several areas have been identified and described based on the studied literature. The thesis deals with the history of Forest kindergartens, their location in the school system, hygiene conditions and their financing. To illustrate the idea of Forest kindergartens, the thesis includes an example of a Czech Forest kindergarten and one visited in Germany. Another aim was to suggest how the positive findings could be used to improve the local Forest nursery schools. The author summarizes the most important findings in the last chapter of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Tereza Gutvirthova pdf.pdfPlný text práce903,18 kBAdobe PDFView/Open
GutvirthovaVP.pdfPosudek vedoucího práce145,3 kBAdobe PDFView/Open
Gutvirthova OP.pdfPosudek oponenta práce175,34 kBAdobe PDFView/Open
Gutvirthova O.pdfPrůběh obhajoby práce40,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40744

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.