Title: Mapování divadelních aktivit v okruhu Horšovského Týna
Other Titles: Mapping of theatrical activities in the circuit of Horšovský Týn
Authors: Sazamová, Pavla
Advisor: Černík Roman, Mgr. et MgA.
Referee: Gažáková Eva, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40747
Keywords: divadlo pro děti;divadelní aktivity;horšovský týn;dramatická výchova;divadelní aktivity v mateřské škole;kulturní možnosti;mateřská škola
Keywords in different language: theater for children;theater activities;horšovský týn;drama education;theater activities in kindergarten;cultural possibilities;kindergarten
Abstract: V této bakalářské práci se věnuji mapování divadelních aktivit v okolí Horšovského Týna. V teoretické části se věnuji pojmu divadlo a vymezuji jeho význam a smysl pro děti. Také zmiňuji druhy a formy divadel pro děti a krátkou historii divadla v českém školství. Zabývám se také dramatickou výchovou a jejím smyslem a významem v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. V praktické části mapuji kulturní a převážně divadelní možnosti čtyř daných měst. Dále je zařazen dotazník, který je určený pro učitelky v mateřských školách a zaměřuje se na otázky ohledně zajišťování kulturních aktivit v mateřské škole, vztahu učitelek k divadlu a dramatické výchově. Následuje vyhodnocení pomocí charakteristiky čtyř měst a dotazníku, kde vyhodnocuji, zda mateřské školy využívají kulturní možnosti svého města nebo nejbližšího okolí a kde se dozvídáme, jaký mají v mateřských školách vztah k divadlu a dramatické výchově. Na konec jsem zařadila rozhovor s vybraným spolkem, který poukazuje na to, jak vidí zajišťování kulturních aktivit veřejnosti daný spolek.
Abstract in different language: In this bachelor's thesis I deal with the mapping of theater activities in the vicinity of Horšovský Týn. The theoretical part concern theater and define its meaning and purpose for children. I also mention the types and forms of theater for children and a brief history of theater in Czech education. I deal with drama education and its meaning in accordance with the Framework Educational Program. In the practical part I map the cultural and largely theatrical possibilities of the four given cities. Another is a questionnaire, which is suitable for kindergarten teachers and focuses on issues related to the provision of cultural activities in kindergartens, the relationship of teachers to theater and drama education. Follows I evaluation with data on cities and a questionnaire, where I evaluate whether kindergartens use the cultural possibilities of their city or the immediate vicinity and where we learn what is their relationship whit to theater and drama education in kindergartens. At the end, I provide an interview with a selected association to point out in how they the provision of cultural activities to the public.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Pavla Sazamova - Mapovani divadelnich aktivit v okruhu Horsovskeho Tyna.pdfPlný text práce2,6 MBAdobe PDFView/Open
Sazamova VP.pdfPosudek vedoucího práce175,97 kBAdobe PDFView/Open
Sazamova OP.pdfPosudek oponenta práce249,38 kBAdobe PDFView/Open
Sazamova O.pdfPrůběh obhajoby práce37,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40747

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.