Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSlowík Josef, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorFürstová, Barbora
dc.contributor.refereeKáňová Šárka, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-16
dc.date.accessioned2020-11-10T00:32:17Z-
dc.date.available2019-6-14
dc.date.available2020-11-10T00:32:17Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-30
dc.identifier81481
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40755
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývala vzděláváním dětí s mentální retardací v předškolním věku. Prvních 5 kapitol je věnovaných teoretické části, ve které je charakterizován termín mentální retardace, dále je v ní rozdělena mentální retardace podle stupňů postižení, popsány příčiny vzniku a diagnostika mentální retardace. Poslední kapitola teoretické části popisuje edukaci dětí s mentální retardací v předškolním věku. Další 4 kapitoly této práce se zaměřují na praktickou část, ve které je popsáno výzkumné šetření. Výzkumný soubor tvořily děti s mentální retardací, jejich rodiče a pedagogové z běžných a speciálních mateřských škol. Pro výzkumné šetření byly zvoleny metody kazuistik, dotazníků a rozhovorů. Kazuistiky byly sepsány podle informací získaných od rodičů dětí a celkem se objevují v práci tři. Dotazníkové šetření probíhalo v online podobě a zúčastnilo se ho 20 rodičů. Rozhovory byly realizovány se dvěma pedagogy běžné mateřské školy a dvěma pedagogy speciální mateřské školy. V poslední kapitole praktické části se nachází shrnutí výzkumného šetření. Hlavním cílem bylo zjistit, které možnosti vzdělávání dětí s mentální retardací jsou očima rodičů a pedagogů těchto dětí lepší volbou na základě jejich zkušeností, postojů a názorů.cs
dc.format50 s.(78 002 znaků), 2 přílohycs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectmentální retardacecs
dc.subjectmateřská školacs
dc.subjectdětics
dc.subjectmožnosti vzdělávánícs
dc.titleMožnosti vzdělávání dětí s mentální retardací v předškolním věkucs
dc.title.alternativeEducational opportunities of children with mental retardation in pre-school perioden
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis dealt with the education of children with mental retardation in preschool age. The first 5 chapters are devoted to the theoretical part, in which the term mental retardation is characterized. There is also mental retardation divided according to the degree of disability, causes and diagnosis of mental retardation are described. The last chapter of the theoretical part describes the education of children with mental retardation in preschool age. The next 4 chapters of this work focus on the practical part, which describes the research survey. The research sample consisted of children with mental retardation, their parents and teachers of ordinary and special kindergartens. Methods of case studies, questionnaires and interviews were chosen for the research survey. The case reports were written according to information obtained from the children's parents, and a total of three appear in the work. The questionnaire survey was carried out online form and was attended by 20 parents. Interviews were conducted with two teachers of a regular kindergarten and two teachers of a special kindergarten. The last chapter of the practical part contains a summary of the research survey. The main goal was to find out which educational options for children with mental retardation are a better choice in the eyes of parents and teachers of these children based on their experiences, attitudes and opinions.en
dc.subject.translatedmental retardationen
dc.subject.translatedkindergartenen
dc.subject.translatedchildrenen
dc.subject.translatededucational optionsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakala_r_ska_ pra_ce - Fu_rstova_ Barbora.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Furstova VP.pdfPosudek vedoucího práce233,62 kBAdobe PDFView/Open
Furstova OP.pdfPosudek oponenta práce316,12 kBAdobe PDFView/Open
Furstova O.pdfPrůběh obhajoby práce24,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40755

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.