Název: Řecká krize a její vliv na eurozónu
Další názvy: Greek crisis and its impact on the euro area
Autoři: Iliadis, Nikolaos
Vedoucí práce/školitel: Bárková, Dana
Oponent: Kotlas, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4084
Klíčová slova: hospodářská a měnová unie;hospodářská kritéria EU;měnová kritéria EU;krize v Řecku;Evropská unie;eurozóna;vliv řecké krize na eurozónu
Klíčová slova v dalším jazyce: economic and monetary union;EU's economic criteria;EU monetary criteria;crisis in Greece;European union;eurozone;influence of greek crisis on euro area
Abstrakt: Diplomová práce je rozdělena do třech hlavních částí. V první části jsme provedli rozbor a výklad právní úpravy hospodářské a měnové unie. Ve druhé části jsme se podrobněji věnovali Řecku v rámci EU a v rámci eurozóny. Zaměřili jsme se na plnění hospodářských kritérií Řecka před vstupem do eurozóny a plnění podmínek Paktu stability a růstu po vstupu do eurozóny. Ve třetí části jsme posoudili právní úpravu, na základě které bylo rozhodnuto o vstupu Řecka do euroźony a shrnuli jsme nejvýznamnější rozhodnutí, která souvisí se vstupem Řecka do hospodářské a měnové unie. Také jsme posoudili, jaké dopady má řecká krize na ostatní členy eurozóny. Výsledky jsme shrnuli v závěru práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is divided into three main parts. In the first part, we performed the analysis andinterpretation of the regulation of economic and monetary union. In the second part, wepay out more in Greece within the EU and the euro area. We focused on fulfilling the economic criteria before Greece joined the euro area and their compliance with the Stability and Growth Pact for euro entry. In the third section we consider legislation under which it was decided on the entry of Greece into the euro area and summarize the most important decisions we have that is related to the entry of Greece into EMU. We alsoconsider what impact the Greek crisis to other euro area members. The results weresummarized in the conclusion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KSP) / Theses (DAL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Recka krize a jeji vliv na eurozonu- DP.pdfPlný text práce338,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0951_000.pdfPosudek vedoucího práce74,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0950_000.pdfPosudek oponenta práce43,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0952_000.pdfPrůběh obhajoby práce46,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4084

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.