Title: Uplatnění bicích nástrojů ve výuce hudební výchovy na 2. stupni ZŠ
Other Titles: The use of percussion instruments in the teaching of music in 2nd grade of elementary school
Authors: Růžičková, Veronika
Advisor: Bezděk Jiří, Prof. Mgr. MgA. Ph.D.
Referee: Feiferlíková Romana, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40840
Keywords: bicí nástroje;organologie;hudební výchova;didaktika;hudební nauka;tvořivost;vlastnoručně vyrobené nástroje
Keywords in different language: percussion instruments;organology;music education;methodology;music theory;creativity;hand-made instruments
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá využitím bicích nástrojů v hudební výchově na druhém stupni základní školy. Práce je strukturována do dvou hlavních částí, organologické a didaktické. V první části práce autorka nejprve analyzuje dostupné zdroje a uvádí rešerše publikovaných prací. Na základě studia literatury popisuje historický vývoj bicích nástrojů a jejich systematické organologické uspořádání. Dále věnuje pozornost bicím nástrojům vhodným pro využití v hodinách hudební výchovy. Metodická část diplomová práce zmiňuje koncept Orffova Schulwerku i navazující České Orffovy školy a soustředí se na aktuální možnosti využití bicích nástrojů při výuce. Text obsahuje metodické postupy a více než třicet aktivit s bicími nástroji. Úkoly jsou zaměřeny na tři oblasti - na rozvoj vědomostí a dovedností; na rozvoj kreativity, sebevyjádření a představivosti; na práci v nástrojové dílně. Žáci se tak seznámí se základními pojmy hudební nauky, vyzkouší si improvizaci, experimentování s barvou zvuku i elementární kompozici a vyrobí si vlastní hudební nástroje.
Abstract in different language: The thesis is focused on the use of percussion instruments in music education at the second stage of primary school. The work consists of two parts, organological and methodological. In the first part the author analyses available sources and sums their content. Based on the study of the literature, she describes the historical development of percussion instruments and their organological systematics. She also focuses on percussion instruments suitable for use in music lessons. The methodological part of the thesis refers to the concept of Orff's Schulwerk and related Czech Orff School. The diploma work contains description of didactic methods and more than thirty activities with percussion instruments. These activities cover three areas - first development of knowledge and skills, second development of creativity, self-expression and imagination and third self-made instrument workshop. Through these activities may pupils learn basic elements of music theory, they can try improvisation, experiments with timbre, elementary composition and create their own musical instruments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Uplatneni bicich_final_k tisku.pdfPlný text práce5,4 MBAdobe PDFView/Open
RUZICKOVA_DP_vedouci_Be.pdfPosudek vedoucího práce112,92 kBAdobe PDFView/Open
RUZICKOVA_ DP_oponent_Feif.pdfPosudek oponenta práce107,39 kBAdobe PDFView/Open
Ruzickova.pdfPrůběh obhajoby práce288,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40840

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.