Název: Daň darovací,dědická a z převodu nemovitosti
Další názvy: Gift tax, inheritance and property transfer tax
Autoři: Kordulíková, Kamila
Vedoucí práce/školitel: Šíma, Jaroslav
Oponent: Vlček, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4089
Klíčová slova: daň dědická;daň darovací;daň z převodu nemovitosti;transferové daně;vývoj daní;základ daně;sazby;osvobození daní;daňové přiznání
Klíčová slova v dalším jazyce: inheritance tax;gift tax;property transfer tax;transfer taxes;development of taxes;tax base;tariff rate;immunity of taxation;declaration of taxes
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá daní darovací, dědickou a z převodu nemovitostí v České republice. Cílem této práce je poskytnout základní informace o daňovém systému České republiky, dále o vývoji daní ( jak obecně, tak i jednotlivých daní, které jsou hlavním tématem práce) a o současné úpravě daně darovací, dědické a z převodu nemovitostí.V první části se zabývám základní charakteristikou daní obecně, vysvětluji nejdůležitější pojmy spojené s daňovou problematikou. Ve druhé části se věnuji vývoji daní obecně a jednotlivě pak daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitosti. V poslední části této práce vymezuji daň dědickou, darovací a z převodu nemovitostí v současné podobě. Na závěr práce uvádím celkové shrnutí a připojuji vlastní názor na budoucí vývoj těchto daní.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the gift tax, inheritance tax and real estate transfer tax in the Czech Republic. Aspiration of this thesis is to provide basic information about our system of the taxes in the Czech rerublic, than about a historical development of the taxes and current adjustment of inheritance tax, gift tax and real estate transfer tax. In the first part I´m engaged with the basic characteristics of taxes in general and I try to explain the most important basic concepts related to tax issues. In the second part I´m engaged with the development of taxes in general and then the development of inheritance tax, gift tax and estate transfer tax. The last part deals with these transfer taxes in current adjustment. At the conclusion I make a summary and describe an opinion on the future development of these transfer taxes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Kordulikova - Dan darovaci, dedicka a z prevodu nemovitosti.pdfPlný text práce696,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN1022_000.pdfPosudek vedoucího práce41,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN1020_000-1.pdfPosudek oponenta práce35,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN1033_000.pdfPrůběh obhajoby práce48,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4089

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.