Název: Správní dozor vykonávaný orgány státní báňské správy
Další názvy: Administrative inspection exercised by state mining administration
Autoři: Matz, Miloš
Vedoucí práce/školitel: Krč, Robert
Oponent: Rajchl, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4093
Klíčová slova: kontrola veřejné správy;správní dozor;státní báňská správa;báňský dozor
Klíčová slova v dalším jazyce: control of public administration;administrative inspection;State Mining Administration;mining inspection
Abstrakt: Práce s názvem "Správní dozor vykonávaný orgány státní báňské správy" se zabývá správním dozorem, který je součástí kontroly ve veřejné správě. Státní báňská správa ČR (dále jen SBS) vykonává veřejnou správu zejména v oblasti bezpečného a hospodárného dobývání nerostů Českým báňským úřadem, obvodními báňskými úřady a báňskými inspektory. Práce popisuje a hodnotí právní úpravu správního dozoru vykonávaného orgány SBS. Právní úprava správního dozoru je doplněna o popis obsahu právních vztahů správního dozoru a o příslušnou judikaturu. Práce se věnuje obecné právní úpravě dozoru, dané zákonem o státní kontrole a dále oprávněním a nápravným prostředkům dozoru orgánů SBS, upravených zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Práce upozorňuje na případné problémy s aplikací práva v této oblasti de lege lata a v konkrétních případech navrhuje možná legislativní řešení. Po kapitole o historii SBS, českého horního práva a hornictví práce popisuje současnou organizaci báňské správy, její působnost a pravomoc. Významná část práce je zaměřena na formy a postupy ukládání nápravných prostředků správního dozoru, které úzce souvisí se základními principy činnosti správních orgánů. Závěr práce je věnován právní úpravě a organizaci báňského dozoru v Rakousku, Polsku a na Slovensku.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis "Administrative inspection exercised by state mining administration" deals with administrative supervision, which is a part of a public administration control. State Mining Administration of the Czech Republic (hereinafter referred to as SBS) exercises public administration by the Czech Mining Authority, District Mining Authorities and mining inspectors, mainly in the sphere of safe and economical mining of minerals. The thesis describes and evaluates administrative inspection legislation exercised by the authorities of SBS. The administrative supervision legislation is supplemented by a description of a content of legal relations of administrative supervision and relevant judicature. The work deals with the general legislation of inspection, given by the law of state control, and with authorization and reformatory means of SBS' s bodies supervision, regulated by law No. 61/1988 Coll. The work highlights the potential problems with the application of the law in this area de lege lata and in specific cases suggests possible legislative solutions. After a chapter about the history of SBS, the Czech mining law and mining describes the current organization of mining administration, its authority and action. A significant part of the work is focused on the forms and procedures of imposing corrective means of administrative supervision, which is closely related to the basic principles of function of administrative authorities .The conclusion is devoted to the legislation and organization of the mining inspection in Austria, Poland and the Slovak Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Matz-Krc.pdfPosudek vedoucího práce598,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Matz-Rajchl.pdfPosudek oponenta práce825,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Matz-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce561,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4093

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.