Title: Diference výzvy bolest na hrudi
Other Titles: Evaulation of calls related to chest pain
Authors: Polan, Martin
Advisor: Čechurová Lenka, MUDr.
Referee: Reichertová Stanislava, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40974
Keywords: bolest na hrudi;tísňová výzva;diagnóza
Keywords in different language: chest pain;emergency call;diagnosis
Abstract: Tématem této bakalářské práce je "Diference výzvy bolest na hrudi". Předmětem zkoumání je rozmanitost příčin, které se projevují bolestí na hrudi. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je soustředěna na zdravotnickou záchrannou službu a zvlášť na zdravotnické operační středisko, kde jsou popsány jeho úkoly a fungující režimy. Dále jsou uvedena onemocnění, která způsobují bolest na hrudi. Rozdělena jsou do okruhů na choroby kardiovaskulární, plicní a ostatní. Popsána je i diferenciální diagnostika bolesti na hrudi. Praktická část obsahuje zpracované kazuistiky šesti různých pacientů se společnou obtíží - bolestí na hrudi. Data byly poskytnuty prostřednictvím záznamů o výjezdu Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje.
Abstract in different language: This bachelor thesis is called "Evaluation of calls related to chest pain". The subject of investigation is the variety of causes manifested by chest pain. This thesis is dividend into the theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the emergency medical service and especially on the medical operation center, where his tasks and working modes are described. Diseases that cause chest pain are described then. They are divided into categories of cardiovascular, pulmonary and other diseases. Differential diagnosis of chest pain is also described. The practical part contains processed case reports of several different patients with a common point - chest pain. Information was obtained from medical records of the Medical Rescue Service of the Karlovy Vary Region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Martin (1) (3).pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Polan_VP_podzim.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Polan_OP_podzim.pdfPosudek oponenta práce312,22 kBAdobe PDFView/Open
Polan_podzim.pdfPrůběh obhajoby práce346,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40974

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.