Title: Znalosti, postoje a chování mladých žen v souvislosti s časnou diagnostikou karcinomu prsu
Other Titles: The knowledge, attitude and behaviour of young women in relation to early diagnosis of breasts carcinoma
Authors: Hátlová, Martina
Advisor: Svěráková Marcela, PhDr.
Referee: Kroupová Lenka, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41063
Keywords: karcinom prsu;prevence;rakovina prsu;samovyšetřování prsů;edukace
Keywords in different language: breast cancer;prevention;malignant breast tumour;breast self-examination;education
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na zhoubné nádorové onemocnění prsu a jeho prevenci. Cílem je zjistit úroveň znalostí mladých žen o karcinomu prsu a jejich postoj, který má vliv na časný záchyt tohoto onemocnění. Pro tyto účely je bakalářská práce rozdělena na dvě části. V té první, teoretické části, je stručně popsána anatomie prsu, diagnostika a léčba karcinomu prsu, jeho rizikové faktory a prevence. Rovněž se práce věnuje psychice pacientek s karcinomem prsu, časnému záchytu nemoci a významu edukační činnosti v této oblasti. Druhá část je praktická a obsahuje analýzu výsledků dotazníkového šetření, zaměřeného na povědomí mladých žen o tomto onemocnění a jejich přístupu k prevenci. Výsledky průzkumu ukazují například, že mladé ženy jsou dostatečně informované, přestože tyto informace samy většinou aktivně nevyhledávají. Nejméně znalostí však mají o samovyšetřování prsů a jeho provádění.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on breast cancer and its prevention. The main objective is to determine the level of young women's awareness about breast cancer and their attitude towards it, which may affect the timely detection of the disease. For this purpose, the thesis is divided into two parts. The first, theoretical part briefly describes breast anatomy, diagnoses and treatment of breast cancer, its risk factors and prevention. The thesis also studies the psychological state of breast cancer patients, early detection of the disease and the importance of educational activities in this area. The second part is practical and contains an analysis of the results of a questionnaire survey focused on the awareness of young women about this disease and their approach to its prevention. The results of the survey suggest that young women are sufficiently informed about the relevant topics, although they do not tend to actively seek out such information. However, they have only limited knowledge of breast self-examination and its undertaking.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martina_Hatlova-Bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
HATLOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce990,91 kBAdobe PDFView/Open
HATLOVA OP.pdfPosudek oponenta práce417,54 kBAdobe PDFView/Open
HATLOVA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce397,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41063

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.