Title: Úloha všeobecné sestry v prevenci nadměrného užívání alkoholu
Other Titles: The role of nursis in substance abuse prevention
Authors: Lexová, Lucie
Advisor: Pojikarová Iveta, MUDr.
Referee: Beránek Václav, Mgr. et Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41076
Keywords: alkoholismus;prevence alkoholismu;choroby alkoholiků;léčba závislostí;ošetřovatelská péče;problémy alkoholika v práci a v rodině;dopad nemoci na chování k okolí;etika
Keywords in different language: alcoholism;prevention of alcoholism;diseases of alcholics;treatment of dependency;general/nursing care;problems of alcoholics at work and in family;the efeccts on the behaviour around them;ethics.
Abstract: Tato bakalářská práce nahlíží na problematiku nadměrného užívání alkoholu u dospělé populace v České republice a nutností prevence nadužívání alkoholu. V teoretické části popisuje historické počátky alkoholu, jeho účinky na organismus a rozdělení stádií vzniku alkoholové závislosti. Zahrnuty jsou zde i všechny zdravotní komplikace spojené s nadužíváním alkoholu a s tím spojenými potížemi v sociální oblasti. V neposlední řadě jsme uvedli nástin možností terapie. V závěru teoretické části jsme se věnovali především prevenci a provádění preventivních opatření. Praktická část, kde jsme pomocí anonymních dotazníků zjišťovali a ověřovali povědomí veřejnosti, přináší zhodnocení nadměrného požívání alkoholu v dospělé populaci a její informovanost o potížích s tím spojenými. Zároveň jsme se snažili zjistit zájem veřejnosti o možnosti informovat populaci o rizicích onemocnění a eventualitě větší prevence např. formou přednášky. Dotazníkové šetření prokázalo, že informovanost populace je nedostatečná a zájem o preventivní opatření skoro žádný. Lidé opravdu nevnímají nadměrnou konzumaci alkoholu jako problém.
Abstract in different language: This Bachelorś thesis deals with problems in excess use of alcohol in adult populacion in Czech Republic and the need of prevention of use of excess alcohol. In the first theory part it describes the history of the beginning of acohol, its influences on the body and dofferent levels of dependency on alcohol. It also covers all health issues linked to overuse of alcohol and linked problems in social area. The next part shows possibility of treatments. In the last theory part we were focusing on prevention and caring out prevention measures. Then in practical pert, where we used anonymous surveys on the knowledge of olcoholism, we have verified information on excessive consumption of alcohol. We have been interested in the awareness and knowledge of problems in excessive consumption of alcohol. Furthermore, we investigated the publicś interest in prevention. We offered a lecture that warns of risks with alcoholism. Survey results showed a lack of awareness of the population. Also a lack of interest in preventive measures. Nearly all respondents perceive excessive alcohol consumption as a no issue. This is a brief thesis description, without any description and used methods, but with result.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uloha vseobecne sestry v prevenci nadmerneho uzivani alkoholu.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
LEXOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce270,13 kBAdobe PDFView/Open
LEXOVA OP.pdfPosudek oponenta práce336,3 kBAdobe PDFView/Open
LEXOVA.pdfPrůběh obhajoby práce503,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41076

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.