Title: Využití mobilních aplikací v kinezioterapii
Other Titles: Use of mobile applications in kinesiotherapy
Authors: Pokorná, Andrea
Advisor: Červený Gustav, Mgr.
Referee: Černý Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41086
Keywords: mobilní aplikace;svalová vytrvalost;funkční rozsah pohybu;zdatnost;posturální funkce;rovnováha
Keywords in different language: mobile application;muscular endurance;functional range of motion;fitness;postural function;balance
Abstract: Bakalářská práce se zaměřila na využití jedné konkrétní fitness mobilní aplikace v kinezioterapii, která byla použita pro vybrané respondenty. Fitness typ aplikace byl vybrán, protože jich je nepřeberné množství, tak aby bylo zjištěno, zda bude mít nějaký pozitivní vliv na antropometrické parametry, zdatnost, svalovou vytrvalost, funkční rozsah pohybu a posturální funkci. Velká část práce se věnuje testování respondentů, které by mohlo přinést informace, zda měla aplikace vliv na zmíněné parametry. Naměřené hodnoty ze všech provedených testů byly zpracovány do přehledných tabulek, aby bylo vidět, jestli došlo ke zlepšení/nezlepšení či zhoršení. Hodnocení aplikace od respondentů bylo pozitivní. Ze zjištěných výsledků se ukázalo, že mobilní aplikace 30denní Program cvičení neměla téměř žádný vliv na posturální funkci. Možný pozitivní vliv aplikace měla na svalovou vytrvalost, funkční rozsah pohybu, rovnováhu a na zdatnost kardiovaskulárního systému.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the use of a specific fitness mobile application in kinesiotherapy, which was used by selected respondents. The fitness application was chosen because there are an infinite number of them, in order to determine whether it will have any positive effect on anthropometric parameters, fitness capability, muscular endurance, functional range of motion and postural function. A large part of the thesis is devoted to testing of the respondents which could provide information whether the application has an impact on mentioned parameters. The measured values from all the performed tests were processed into overview tables to see if there has been an improvement (or not) or deterioration. The evaluation of the application by the respondents was positive. The result showed that the application "30 Day Exercise Program" had almost no effect on postural function. The application had a possible positive influence on muscular endurance, functional range of motion, balance and capability of the cardiovascular system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Pokorna Andrea.pdfPlný text práce3,06 MBAdobe PDFView/Open
Pokorna - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce294,29 kBAdobe PDFView/Open
BP_VEDOUCI_POSUDEK Pokorna.pdfPosudek vedoucího práce387,11 kBAdobe PDFView/Open
Pokorna.pdfPrůběh obhajoby práce510,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41086

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.