Title: Význam fasciálního systému ve fyzioterapii
Other Titles: The importance of fascial system in physiotherapy
Authors: Kalný, Jaromír
Advisor: Šos Zdeněk, MUDr.
Referee: Klečková Tereza, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41089
Keywords: fascie;pojivová tkáň;myofasciální řetězce;terapie fasciálních tkání;fasciální patologie;fasciální manipulace;strečink;foam rolling;biotensegrity
Keywords in different language: fascia;connective tissue;myofascial chains;fascial therapies;fascial pathology;fascial ma-nipulation;stretching;foam rolling;biotensegrity
Abstract: Bakalářská práce zpracovává formou rešerše problematiku fasciální tkáně. Opírá se o nejnovější studie a výzkumy zkoumající toto téma. V teoretické části je popsána historie výzkumu fascií, anatomie pojivových tkání a nejznámější patologie. Cílem je porovnat ná-zory jednotlivých autorů na biomechaniku fascií a strukturu. Dále porovnává a popisuje vybrané terapeutické metody, které jsou v dnešní době užívány ve fyzioterapii, jejich prin-cipy a efektivitu.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with the issue of fascial tissue in the form of literature review. It is based on the latest studies and research examining this topic. The theoretical part describes the history of fascia research, connective tissue anatomy and best-known pathologies. The aim is to compare the views of individual authors on the biomechanics of fascia and its structure. It also compares and describes selected therapeutic methods, which are currently used in physiotherapy, their principles and effectiveness.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KP-KALNY.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Kalny - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce283,94 kBAdobe PDFView/Open
Kalny - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Kalny.pdfPrůběh obhajoby práce448,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41089

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.