Title: Efektivita ergoterapie v oblasti ACTIVE AGING
Other Titles: The effectiveness of occupational therapy in ACTIVE AGING
Authors: Popová, Lenka
Advisor: Vrbská Veronika, MSc.
Referee: Firýtová Rita, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41098
Keywords: aktivní stárnutí;zdravé stárnutí;politika stárnutí;senior;ergoterapie
Keywords in different language: active aging;healthy aging;politics of aging;senior;occupational therapy
Abstract: Tématem této bakalářské práce je efektivita ergoterapie v oblasti aktivního stárnutí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na stáří, stárnutí a jeho specifika. Dále je zde zahrnuto využití a role ergoterapie v oblasti aktivního stárnutí seniorů. Důležitou součástí je také edukace seniorů a veřejnosti. V praktické části jsou obsaženy data a výsledky z kvalitativního šetření získaného pomocí dotazníků. Dotazník byl sestaven za účelem zjistit míru aktivity seniorů z projektu aktivního stárnutí. Na základě dotazníků byla dále vyhodnocena efektivita ergoterapie v životech seniorů. Ze získaných dat byly doporučeny postupy pro praxi.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the effectiveness of occupational therapy in ACTIVE AGING. Thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical part is focused on old age, aging and its specifics. Furthermore,there is included the role of occupational therapy in active aging of seniors. Important part is also education of seniors and public. Practical part includes data and results of the research gained from questionnaire. Questionnaire was created to find out an activity of seniors in active aging. The results were evalulated and explored the effectiveness of occupational therapy in elderly care. Based on the results the recommendations was made for further practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
POPOVA LENKA ERG BP..pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Popova - oponentsky posudek .pdfPosudek oponenta práce283,22 kBAdobe PDFView/Open
Popova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce290,57 kBAdobe PDFView/Open
Popova.pdfPrůběh obhajoby práce455,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41098

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.