Title: Využití algometru v diagnostice a terapii reflexních změn ve svalu
Other Titles: The Use of the Pressure Algometer in Diagnosis and Treatment of Trigger and Tender Points
Authors: Děrglová, Karolína
Advisor: Klečková Tereza, Mgr.
Referee: Černý Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41105
Keywords: algometrie;trigger point;reflexní změna;postizometrická relaxace;trigger point pressure release
Keywords in different language: algometry;trigger point;pressure pain threshold;postisometric relaxation;trigger point pressure release
Abstract: Bakalářská práce se zabývá metodami diagnostiky a terapie reflexních změn ve svalu pomocí algometru. První část definuje reflexní změny, popisuje teorie vzniku, diagnostiku a možnosti terapie. Práce se zaměřuje také na bolest, možnosti měření bolesti a metodu tlakové algometrie. Praktická část si klade za cíl porovnání dvou metod terapie trigger pointů pomocí tlakové algometrie. Z nabídky možných terapií byly vybrány metody postizometrické relaxace a trigger point pressure release, součástí byla také kontrolní skupina. Metody byly aplikovány na 56 probandů, kteří byli rozděleni do tří skupin. U obou metod došlo u většiny testovaných ke zvýšení hodnot tlaku potřebného k vyvolání bolesti. Z výsledků ovšem nejsou zřejmé znatelné rozdíly v efektivitě jednotlivých metod.
Abstract in different language: This thesis is focused on methods of diagnosis and treatment of myofascial trigger and tender points using pressure algometry. First part describes reflex changes in soft tissues, theories of origin and methods of diagnosis and treatment. Chapter about pain, pain objectification and pressure algometry is included. In practical part we are comparing two methods of trigger point treatment using algometer. The method of postisometric relaxation and trigger point pressure release were chosen, control group was included too. Methods were aplied do 56 probands divided into 3 groups. Both methods were found effective in most participants. No significant differences were found in between groups.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Karolina Derglova.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Derglova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce295,4 kBAdobe PDFView/Open
Derglova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce268,33 kBAdobe PDFView/Open
Derglova.pdfPrůběh obhajoby práce490,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41105

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.