Title: Možnosti ovlivnění posturální stability seniorů tradičním čínským cvičením Čchi - Kung
Other Titles: Influencing Possibilities of Seniors' Postural Stability by the Traditional Chinese Exercise Chi kung
Authors: Krausová, Aneta
Advisor: Ryba Lukáš, Mgr.
Referee: Mařík Ivo, Prof. MUDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41114
Keywords: čínské cvičení;senioři;pohyb seniorů;zdravý pohyb;čchi-kung;posturální stabilita
Keywords in different language: chinese exercise;older adults;movement of older adults;healthy movement;qigong;postural stability
Abstract: Práce popisuje tradiční čínské cvičení čchi-kung a jeho možnosti ovlivnění posturální stability u seniorů. Metoda cvičení čchi-kung není v České republice příliš známá, proto jsme se ji pokusili co nejvíce přiblížit a ozřejmit. V teoretické části se dále zabýváme posturou, posturální stabilitou, geriatrií a dalšími pojmy s nimi souvisejícími. Stabilitu probandů jsme měřili pomocí Multidirectional reach testu a pomocí gyroskopického měření. Měření se uskutečnilo dvakrát, a to na začátku cvičebního období a po jeho skončení. Stabilitu jsme měřili v 5 prvcích: přenesení váhy do stran, 1. kus brokátu, squat, 3. kus brokátu a 5. kus brokátu. K ovlivnění stability seniorů jsme vybrali sestavu 8 kusů brokátu, která patří k jedné z nejznámnějších a nejkomplexnějších. Na základě dvou provedených testů jsme vyhodnotili výsledky. Z výsledků této práce jsme došli k zjištění, že tato metoda může být vhodná pro ovlivnění posturální stability seniorů.
Abstract in different language: The work describes the traditional Chinese practice of qigong and its possibilities of influencing of postural stability among the elderly. The method of qigong practice is not very well known in the Czech Republic, therefore, we tried to bring it as close and as clear as possible. In the theoretical part, we deal with the posture, postural stability, geriatrics and other related concepts. The stability of probands was measured by use of the Multidirectional reach test and the gyroscopic measurement. The measurement was performed twice, that is at the beginning of the training period and after its termination. We measured the stability in 5 elements: Transferring of weight from one side to the other side, 1st piece of brocade, squat, 3rd piece brocade and the 5th piece of brocade. To influence the stability of the elderly, we chose a set of 8 pieces of brocades, which belongs to the one of the most famous and the most complex one. Based on two performed tests, we evaluated the results. As a result of this work, we came to the conclusion, that this method maight be suitable for influencing of the postural stability of the elderly.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Krausova 2.pdfPlný text práce3,28 MBAdobe PDFView/Open
BP_VEDOUCI_POSUDEK_ Krausova.pdfPosudek vedoucího práce306,59 kBAdobe PDFView/Open
Krausova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce335,51 kBAdobe PDFView/Open
Krausova.pdfPrůběh obhajoby práce485,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41114

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.