Title: Sledování negativních a pozitivních účinků handlingu u kojence
Other Titles: Monitoring of the negative and positive effects of handling on the infant
Authors: Pauli, Lucie
Advisor: Obytová Petra, Mgr.
Referee: Pavlíková Lada, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41123
Keywords: handling;manipulace;kojenec;psychomotorický vývoj;predilekce
Keywords in different language: handling;manipulation;infant;psychomotor development;predilection
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na handling a jeho účinky na děti kojeneckého věku. Členěna je do dvou částí, a to na část teoretickou a praktickou. Hlavním cílem této práce bylo zjistit, zdali správná či špatná manipulace (handling) s dítětem ovlivňuje jeho psychomotorický vývoj. V teoretické části je nastíněna problematika psychomotorického vývoje dítěte, jsou zde shromážděny, definovány a popsány zásady, jak by se s dítětem mělo správně manipulovat, dále možnosti vyšetření a fyzioterapie dětí. Praktická část je zpracována kombinací dotazníku a tří kazuistických šetření dětí, které byly sledovány ve věku od dvou do šesti měsíců. K výsledkům výzkumu jsou přiloženy fotografie dětí, grafy a tabulky.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on handling and its effects on infant children. It is divided into two parts, the theoretical and the practical. The main goal of this work was to find out whether correct or incorrect handling with a child affects its psychomotor development. The theoretical part outlines the issue of psychomotor development of the child, there are collected, defined and described the principles of how to handle the child properly, as well as the possibilities of examination and physiotherapy of children. The practical part is elaborated by a combination of a questionnaire and three casuistic investigations of children, who were monitored at the age of two to six months. The research results are accompanied by photographs of children, graphs and tables.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pauli_Lucie_FYT_BP.pdfPlný text práce5,8 MBAdobe PDFView/Open
Pauli - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
Pauli - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce311,88 kBAdobe PDFView/Open
Pauli.pdfPrůběh obhajoby práce446,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41123

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.