Title: Teorie a metodika komplexní predikce a analýzy rizik konstruovaných technických produktů
Other Titles: Theory and Methodology of complex risk prediction and Analysis of designed technical products
Authors: Dvořák, Josef
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41138
Keywords: edsm;technický systém;riziko;příčina;následek;životní cyklus;riziková událost;bezpečnost
Keywords in different language: edsm;technical system;risk;cause;consequence;life cycle;risk event;safety
Abstract: Disertační práce je zaměřena na problematiku predikce a analýzy rizik technických produktů v rámci jejich životního cyklu. Úvodní část obsahuje rešerši stavu poznání v oblasti životního cyklu produktu, rizik a metod predikce a analýzy rizik. Jako teoretická a metodická podpora pro metodiku predikcí rizik jsou uplatněny poznatky Engineering Design Science and Methodology (EDSM). Tyto poznatky jsou následně využity v další části disertační práce, která je věnována návrhu komplexní metodiky predikce rizik včetně ukázky jejího pilotního použití ve výuce a ve spolupráci s průmyslovými partnery. Závěrem je navržená metodika zhodnocena a jsou naznačeny směry dalšího výzkumu.
Abstract in different language: The dissertation thesis is focused on the risk prediction and analyses of designed technical products within their life cycle. The introductory part contains a review of the state of knowledge in the field of product life cycle, risk and methods of prediction and risk analysis of technical products. Engineering Design Science and Methodology (EDSM) is used as a theoretical and methodological support for risk prediction methodology. These findings are then summarized and another part of the dissertation is devoted to the design of a complex methodology of risk prediction including demonstration of its pilot use in education and in cooperation with industrial partners. Finally, the proposed methodology is evaluated and directions of further research are indicated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DiSP_Dvorak.pdfPlný text práce8,93 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Dvorak.pdfPosudek vedoucího práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
posudky Dvorak.pdfPosudek oponenta práce4,13 MBAdobe PDFView/Open
zapis Dvorak.pdfPrůběh obhajoby práce555,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41138

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.