Title: The Afro-Caribbean Community in Britain in Historical and Cultural Perspective
Other Titles: The Afro-Caribbean Community in Britain in Historical and Cultural Perspective
Authors: Horníková, Tereza
Advisor: Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
Referee: Havlíčková Jana, Bc. M.B.A.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41206
Keywords: britské impérium;kolonizace;migrace;černošská kultura;rasismus;subkultury;hudba;literatura;umění;móda;afrokaribská komunita;británie
Keywords in different language: british empire;colonisation;migration;black culture;racism;subcultures;music;literature;art;fashion;black community;britain
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá Britskou kolonizací Karibiku a afrického kontinentu a následnou migrací z těchto oblastí do Británie. Historická část této práce se zaměřuje na Britské impérium, jeho politickou strategii, zámořské působení a kolonizaci od jeho vzniku až po následný pád a ztrátu kolonií. Kulturní část práce zkoumá migraci z Karibiku a Afriky do Británie, a to, jak britská společnost na tuto migraci reagovala, a jak příchod nové kultury ovlivnil stávající britskou kulturu. Tato část se věnuje zejména oblasti hudby a osobnostem, které se podílely na tvorbě britské hudební scény. Pozornost je věnována vzniku různých subkultur a hudebních hnutí, které vznikly ve společnosti jako reakce na příchod nové kultury a nově vytvořených hudebních stylů. Následné části jsou zasvěceny dalším kulturním odvětvím, ve kterém se vliv afro-karibských migrantů projevil - literatuře a módě. Politická a socio-ekonomická situace ovlivňující vývoj daných událostí je uváděna napříč kapitolami pro celkový kontext.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the British colonization of the West Indies and the African continent and the subsequent migration from these areas to Britain. The historical part of this work focuses on the British Empire, its political strategy, overseas operations and colonization from its uprise to the subsequent fall and loss of its colonies. The cultural part of the work analyses the migration from the Caribbean and Africa to Britain, and looks at how British society reacted to this migration, and how the arrival of a new culture affected the existing British culture. The particular focus is made on the music field and the personalities who contributed to the creation of the British music scene. Attention is paid to various subcultures and musical movements that emerged in society as a reaction to the arrival of a new culture and newly created musical styles. The following sections are dedicated to another cultural sectors in which the influence of Afro-Caribbean migrants has manifested itself - literature and fashion. The political and socio-economic situation influencing the development of the given events is presented across the chapters for the overall context.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thesis_Tereza_Hornikova.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Hornikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce453,4 kBAdobe PDFView/Open
Hornikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce595,49 kBAdobe PDFView/Open
Hornikova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce338,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41206

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.