Title: Comparison of Czech translation with English original of movie ,, Shutter Island´´
Other Titles: Comparison of Czech translation with English original of movie ,, Shutter Island´´
Authors: Talianová, Adéla
Advisor: Raisová Eva, PhDr.
Referee: Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41214
Keywords: srovnání;titulky;film;překlad;audiovizuální
Keywords in different language: comparison;subtitles;film;translation;audio-visual
Abstract: Název této bakalářské práce je "Comparison of Czech translation with English original of movie, "Shutter Island"." Zabývá se tedy teorií překladu a praktickým porovnáním výchozího a konečného jazyka. První část této tese tvoří teoretická část zabývající se obecnou teorií překladu, krátce se věnuje problému nepřeložitelnosti a následně pak filmovými titulky, jejich tvorbou, jazykovými a technickými prostředky pro jejich tvorbu. Konec této kapitoly se věnuje předkládanému filmu a jeho stručného obsahu. Další kapitolou je praktická část, zabývající se přepisem vybrané části zkoumaných filmových titulků v originálním anglickém znění / anglickými titulky a českými titulky. Po tomto přepisu následuje krátký komentář, který je následován samotným praktickým porovnáváním ať už názvem filmu, vlastních jmen a dalších jevů. Dále už jen navazuje shrnutí celé práce.
Abstract in different language: The title of this bachelor's thesis is "Comparison of Czech translation with" English original of film, "Shutter Island". It therefore deals with the theory of translation and practical comparison of source and final language. The first part of this thesis is a theoretical part dealing with the general theory of translation, briefly deals with the problem of non-translatability and then with film subtitles, their creation, language and technical means for their creation. The end of this chapter deals with the presented film and its brief content. The next chapter is a practical part, dealing with the transcription of a selected part of the examined film subtitles in the original English version / English subtitles and Czech subtitles. This transcription is followed by a short commentary, which is followed by a practical comparison with the title of the film, proper names and other phenomena. Then only the summary of the whole work follows.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Talianova Adela.pdfPlný text práce419,99 kBAdobe PDFView/Open
Talianova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce512,12 kBAdobe PDFView/Open
Talianova - oponent.pdfPosudek oponenta práce807,92 kBAdobe PDFView/Open
Talianova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce274,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41214

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.