Název: Pracovní úrazy a jejich odškodňování v České republice, srovnání se zahraniční právní úpravou
Další názvy: Occupational injuries and their compensation in the Czech Republic, compared with a foreign legal treatment.
Autoři: Ciprová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Kostadinovová, Ilona
Oponent: Vacík, Antonín
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4122
Klíčová slova: pracovní úraz;odpovědnost zaměstnavatele za škodu;objektivní odpovědnost;bezpečnost a ochrana zdraví při práci;zaměstnanec;zaměstnavatel;pracovněprávní vztah;plnění pracovních úkolů;zproštění se odpovědnosti;úplná liberace;částečná liberace;odškodnění;druhy náhrad;náhrada za ztrátu na výdělku;bolestné;ztížení společenského uplatnění;účelně vynaložené náklady léčení;evidence pracovních úrazů;zákonné pojištění zaměstnavatele.
Klíčová slova v dalším jazyce: accident at work;employer's liability for damages;strict liability;health and safety at work;employee;employer;labor relations;course of work;waiver of liability;complete liberation;liberation partial;compensation;types of compensation;compensation for loss of earnings;painful;social impairment;efficiently incurred costs of treatment;evidence of occupational injuries;statutory employer insurance.
Abstrakt: Tato práce pojednává o pracovních úrazech zaměstnanců a jejich odškodňování zaměstnavateli. Jedná se o ucelený pohled na oblast pracovních úrazů od jejich vzniku, projednání, evidence, odškodnění až po jejich prevenci včetně plánované úpravy. V úvodu této práce je pojednáno o historickém vývoji pracovních úrazů včetně souvisejícího vývoje bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V následující kapitole nalezneme vysvětlení základních pojmů, které souvisí s touto problematikou. Základním pojmem je pracovní úraz a s ním související pojmy zaměstnanec a zaměstnavatel, včetně vysvětlení pojmu pracovněprávní vztah, z kterého plynou základní práva a povinnosti těchto osob. Dále jsou uvedeny základní právní prameny pro oblast odškodňování pracovních úrazů v České republice, včetně srovnání se zahraniční právní úpravou. V kapitole osmé nalezneme vysvětlení objektivní odpovědnosti zaměstnavatele za vznik pracovního úrazu. Pro úplnost odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz je nutné uvést i institut částečného či úplného zproštění se odpovědnosti. Odškodňování pracovních úrazů zaměstnanců se uskutečňuje prostřednictvím poskytování náhrad zaměstnavatelem. Je tedy nutné si jednotlivé druhy náhrad blíže charakterizovat. Určit, kdy poškozenému zaměstnanci vzniká nárok na poskytnutí náhrady a jaký druh náhrady se v daném případě uplatní. Protože právo na odškodnění je vázáno na určité lhůty, které musí být dodrženy, aby nedošlo k promlčení práva na náhradu, je dále popsána i problematika běhu a délky promlčecích lhůt popisuje blíže kapitola třináct. Žádný stav není trvalý nebo nezměnitelný a ani v případě odškodňování pracovních úrazů tomu není jinak. Jednou určený stav nemusí být tedy trvalý a může během určité doby dojít ke změně původních poměrů a tedy i ke změně práv a povinností zaměstnavatele nebo zaměstnance. Proto je dále zmíněna i možnost podstatné změny poměrů, včetně následků takové změny. Jakákoli opatření k prevenci rizik nemůžou nikdy vyloučit vznik pracovního úrazu. Práva a povinnosti při vzniku pracovního úrazu blíže popisuje kapitola patnáctá. V neposlední řadě je zmíněna i zákonná povinnost evidence pracovních úrazů a prevence jejich vzniku. Závěrem je nutné zmínit i současný institut zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a o plánovaném institutu úrazového pojištění zaměstnance, které by mělo být zavedeno do praxe od roku 2013.
Abstrakt v dalším jazyce: The present paper deals with employees' injuries at workplace and their compensations from their employers. It is a comprehensive overview of work injuries from their occurrence, negotiation, recording, compensation to preventive action including planned changes. The introductory part of this paper deals with historical development of work injuries as well as the correspondent development of health protection and safety at workplace. The following chapter provides definitions of the basic terms related to this issue. The key term is 'work injury' and related terms 'employee' and employer', including the term 'employment', from which elementary rights and obligations are derived. Furthermore, the most important legislation for work injuries in the Czech Republic are mention and comparison with other jurisdictions follows. The eighth chapter explains the term 'employers general liability' for an occurrence of a work injury. To give a complete account of employers liability, partial or full release of liability shall be mentioned. Compensation of work injuries of employees is carried out through compensational payments from the employer. It is therefore necessary to describe various types of compensation in more detail. It is essential to determine when the employee is entitled to a compensation and what type of compensation shall be granted to them. Since compensation claims are limited by a period of prescription and the claim may expire, the thirteenth chapter deals with the issue of periods of prescriptions and their lengths and course. In general, no legal status is permanent or irreversible and work injuries are no exception. Once determined a status may not be permanent and within certain time the original relations may be altered, resulting in new or changed rights and obligations of the employee or the employer. Therefore, 'substantial change of relations' is discussed including its consequences. Any measures towards risk reduction whatsoever can completely eliminate the occurrence of a work injury. Rights and obligations related to work injuries are further dealt with in the fifteenth chapter. Last but not least, legal obligation to keep records of work injuries and prevention of work injuries are mentioned. To conclude, we shall touch on the statute liability insurance for employers and a proposed injury insurance for employees, which is expected to be passed and introduced in 2013.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Zuzana_Ciprova.pdfPlný text práce928,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ciprova-1.docPosudek vedoucího práce431 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Ciprova-2.pdfPosudek oponenta práce491,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ciprova Zuzana.pdfPrůběh obhajoby práce293,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4122

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.