Název: Hmotněprávní úprava vyvlastnění v českém správním právu
Další názvy: Material regulation of the expropriation in czech administrative law
Autoři: Šulistová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Malast, Jan
Oponent: Kopecký, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4124
Klíčová slova: vyvlastnění;konfiskace;znárodnění;územní plánování;náhrada;veřejný zájem;vlastnické právo;veřejnoprávní věcná břemena
Klíčová slova v dalším jazyce: expropriation;confiscation;nationalization;town and country planning;compensation;public interest;proprietary right;public easement
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá hmotněprávní úpravou vyvlastnění v českém správním právu. Pozornost je věnována vymezení pojmu vyvlastnění ve vztahu ke konfiskaci, záboru, znárodnění a restituci. Práce popisuje mezinárodní úpravu vyvlastnění, úpravu práva Evropské unie, ústavní a zákonné zakotvení institutu vyvlastnění. Práce vymezuje hmotněprávní aspekty vyvlastnění podle zákona o vyvlastnění, včetně podmínek vyvlastnění, které musí být kumulativně naplněny, aby mohlo být k vyvlastnění přistoupeno. Závěrečná kapitola je věnována zvláštní úpravě vyvlastnění, obsažené ve zvláštních zákonech stanovující expropriační tituly a dále specifické úpravě vyvlastnění, která je dána například zákonem o urychlení dopravní, vodní a energetické infrastruktury či zákonem o zajišťování obrany České republiky.
Abstrakt v dalším jazyce: The focal point of the thesis is the determination of the material regulation of the expropriation in czech administrative law. This thesis is concerned with defining the expropriation towards to sequestration, nationalization, confiscation and restitution. This thesis deals with international regulation of expropriation, regulation of the European Union law, constitutional and statutory regulation of expropriation. The thesis pays interest to the material aspects of expropriation according to the Expropriation Act, including the expropraition conditions that have to be cumulatively fulfilled, otherwise the expropriation is inaccessible. The last chapter is concerned with specific regulation of the expropriation. There are defined the current laws which provided the expropriation purposes. In this chapter I also pay interest to Czech Republic Defense Assurance Act which represents a special regulation of expropriation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hmotnepravni uprava vyvlastneni v ceskem spravnim pravu.pdfPlný text práce701,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Sulistova-Malast.pdfPosudek vedoucího práce909,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Sulistova-Kopecky.pdfPosudek oponenta práce342,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Sulistova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce573,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4124

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.