Title: Digitální rozhlasové vysílání DAB+ a možnosti jeho realizace v laboratorních podmínkách
Other Titles: Digital audio broadcasting DAB+ and posibilities of its realization in laboratory environment
Authors: Semenov, Dmytro
Advisor: Stifter Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Masopust Jiří, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41361
Keywords: dab+;odr-mmbtools;limesdr-mini;peaq;open digital radio;digitální rozhlas.
Keywords in different language: dab+;odr-mmbtools;limesdr-mini;peaq;open digital radio;digital broadcasting.
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou digitálního rozhlasového vysílání DAB+ a možnostmi jeho realizace v laboratorních podmínkách. Pomocí sady volně dostupných softwarových nástrojů ODR-MmbTools a SDR platformy LimeSDR-mini bylo vytvořeno a zprovozněno pracoviště pro rozhlasové vysílání DAB+. Začátek práce představuje vlastnosti systému DAB+ a shrnutí jeho technických parametrů používaných v České republice. S ohledem na aktuální bitové rychlosti DAB+ multiplexů provozovaných v České republice byly představeny výsledky objektivního hodnocení zvukové kvality DAB+ a FM rozhlasu pomocí implementace algoritmu PEAQ v prostředí Matlab. Další části práce jsou věnovány měření základních radiofrekvenčních parametrů a problematice potlačení parazitních harmonických produkovaných na výstupu realizovaného systému. Poslední část práce je věnována problematice měření technických parametrů DAB+ rozhlasového přijímače pomocí realizovaného pracoviště. V závěru jsou představeny výsledky provedené práce.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the issue of digital radio broadcasting DAB+ and the possibilities of its realization in laboratory environment. Using a set of freely available software tools ODR-MmbTools and SDR platform LimeSDR-mini was created and put into operation workstation for DAB+ broadcasting. At the beginning of the work, the properties of the DAB+ system were presented and its technical parameters used in the Czech Republic were summarized. With regard to the current bit rates of DAB+ multiplexes operated in the Czech Republic, the results of the objective evaluation of the sound quality of DAB+ and FM broadcasting using the implementation of the PEAQ algorithm in the Matlab environment were also presented. The next parts of the work are focused on the measurement of basic radio frequency parameters parameters and the issue of suppression of parasitic harmonics produced at the output of the implemented system. The last part of the work is devoted to the issue of measuring the technical parameters of the DAB + radio receiver using the implemented workplace. Finally, acquired results are presented and discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace-Semenov_Dmytro.pdfPlný text práce13,47 MBAdobe PDFView/Open
082297_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
082297_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
082297_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce64,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41361

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.