Title: Vztah práva a sportu s důrazem na řešení sporů v oblasti sportu
Other Titles: Relation between law and sport with an emphasis on the dispute resolution within the area of sport
Authors: Doudová, Adéla
Advisor: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Referee: Brezina Peter, JUDr. et Bc. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41457
Keywords: cas;fačr;fifa;uefa;spolek;sport;sportovní právo;řešení sportovních sporů
Keywords in different language: cas;fačr;fifa;uefa;association;sport;sports law;sports dispute resolution
Abstract: Diplomová práce se v úvodu zabývá vztahem práva a sportu, definicí sportu a jeho právním zakotvením jak v národní, tak mezinárodní úpravě. Také je rozebrána otázka existence sportovního práva jako samostatného právního odvětví. Následuje popis základních atributů spolku jako nejběžnější formy sportovních organizací. V další části práce jsou představeny možnosti řešení sporů ve sportu vzniklých, zejména v rámci interních mechanismů sportovní organizace, jak je předvedeno konkrétně na příkladu fotbalu. Samostatná kapitola je pak věnována Arbitrážnímu soudu pro sport v Lausanne.
Abstract in different language: The thesis deals with the relationship between law and sports, with the definition of sport and its legal regulation both national and international. There is also a part which analyzes a question about the existence of sports law as an independent legal branch. A description of the fundamental attributes of the association as the most common form of sports organization follows. In the next part of the thesis possibilities of dispute resolution in sport can be found, particularly the internal mechanisms within the framework of sports organization which is demonstrated on the football as a clear example. A separate chapter is devoted to the Court of Arbitration for Sport in Lausanne.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Doudova.pdfPlný text práce911,41 kBAdobe PDFView/Open
Pos.ved.2.pdfPosudek vedoucího práce340,32 kBAdobe PDFView/Open
Doudova, Adela - oponent2.docxPosudek oponenta práce18,83 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Prubeh D..pdfPrůběh obhajoby práce787,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41457

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.