Title: Numerické řešení vybraných problémů neizotermického proudění nestlačitelných kapalin pomocí lattice Boltzmannovy metody
Authors: Hron, David
Advisor: Vimmr Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Heidler Václav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41472
Keywords: lattice boltzmannova metoda;proudění ve 2d kavitě;neizotermické proudění;nestlačitelná vazká kapalina;numerická simulace;nucená konvekce;přirozená konvekce
Keywords in different language: lattice boltzmann method;flow in 2d cavity;nonisothermal flow;icompressible viscous fluid;numerical simulations;forced convection;natural convection
Abstract: Bakalářská práce se zabývá numerickým řešením problematiky izotermického, a především neizotermického proudění nestlačitelných vazkých kapalin lattice Boltzmannovou metodou. Na základě prostudované literatury, která je uvedená v této práci a která se zaměřuje na modelování izotermického a neizotermického proudění nestlačitelných kapalin pomocí lattice Boltzmannovy metody, je odvozena klíčová rovnice lattice Boltzmannovy metody. Následně je demonstrován způsob implementace klíčové rovnice lattice Boltzmannovy metody na příkladech izotermického a neizotermického proudění nestlačitelné vazké kapaliny ve čtvercové 2D kavitě. Je vysvětlen rozdíl mezi problémy nucené a přirozené konvekce neizotermického proudění, které lattice Boltzmannova metoda řeší.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is focused on the numerical solution of the problems of isothermal and especially non-isothermal flow of incompressible viscous fluids using the lattice Boltzmann method. Based on the studied literature, which is presented in this work and which focuses on modeling the isothermal and non-isothermal flow of incompressible fluids using the lattice Boltzmann method, the key equation of the lattice Boltzmann method is derived. Subsequently, the method of implementing the key equation of the lattice of the Boltzmann method is demonstrated on examples of isothermal and non-isothermal square 2D cavity. The difference between the problems of forced and natural convection of non-isothermal flow, which the lattice Boltzmann method solves, is explained.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
finalni_verze_BK_David_Hron.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
Hron_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce601,06 kBAdobe PDFView/Open
Hron_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce275,76 kBAdobe PDFView/Open
Hron_oponent.pdfPosudek oponenta práce818,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41472

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.