Title: Výpočtové modelování zlomenin kosti křížové
Authors: Marešová, Michaela
Advisor: Lobovský Libor, Ing. Ph.D.
Referee: Lukeš Vladimír, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41475
Keywords: lidská pánev;křížová kost;osteosyntéza;transiliakální vnitřní fixátor;iliosakrální šroub;transiliakální dlaha;sakrální tyč
Keywords in different language: human pelvis;sacral bone;osteosynthesis;transiliac internal fixator;iliosacral screw;transiliac plate;sacral bar
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním několika typů fixací vertikálních zlomenin sakrální kosti, které způsobují nestabilitu pánevního pletence. Cílem bylo vytvořit výpočtový model jak zdravé, tak zlomené pánve na základě CT snímků reálných modelů pánví z tvrzené pěny a provedení srovnání různých fixačních technik aplikovaných na jeden typ zlomeniny pánve. Konkrétně bylo porovnáno 9 fixačních technik zlomeniny pánve vytvořených použitím 4 různých druhů fixátorů. Porovnání všech fixačních technik bylo provedeno na základě vypočteného poměru tuhosti, který se stanovoval z posuvu báze křížové kosti a výsledného aplikovaného vnějšího zatížení. Dále bylo provedeno srovnání jednotlivých fixačních technik v závislosti na chování lomové linie uvažované zlomeniny, které bylo popsáno pomocí relativních posuvů L-R bodů umístěných podél zlomeniny pánve. Rozložení posuvů na jednotlivých výpočtových modelech bylo navíc vizuálně srovnáno a bylo provedeno zhodnocení. Výsledky numerických simulací byly srovnány s daty z dříve provedených experimentů.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on the comparison of several types of fixations of unilateral transforaminal fracture of the sacral bone. The sacral bone fracture causes instability of the pelvic ring. The main aim of the work is a development of a computational model for both healthy and fractured bones of human pelvis based on CT scans of orthopaedic models made of polyurethane foam. Secondly, it is targeted on comparison of several fixation techniques applied to one type of pelvic fracture. Specifically, 9 sacral bone fixation techniques by means of 4 various types of fixators are investigated The comparison of all fixation techniques is based on the calculated stiffness ratio, which is determined from the displacement of the sacral base and the applied external load. The results of numerical simulations are compared with data from previously performed experiments. Furthermore, a comparison of individual fixation techniques based on the behavior of the fracture line is provided. Fracture line is described by relative displacements of the L-R points located along the pelvic fracture. In addition, the displacement distribution on the individual computational models was visually compared and evaluated. The results of numerical simulations were compared with data from previously performed experiments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Maresova.pdfPlný text práce38,79 MBAdobe PDFView/Open
Maresova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce452,92 kBAdobe PDFView/Open
Maresova_oponent.pdfPosudek oponenta práce74,74 kBAdobe PDFView/Open
Maresova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce265,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41475

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.