Title: Šíření napěťových vln v tenkých viskoelastických tyčích
Authors: Šulda, Jakub
Advisor: Adámek Vítězslav, Ing. Ph.D.
Referee: Hora Petr, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41477
Keywords: elastodynamika;šíření vln;tenká tyč;viskoelastický materiál;identifikace materiálových parametrů;metoda konečných prvků
Keywords in different language: elastodynamics;wave propagation;thin rod;viscoelastic material;identification of material parameters;finite element method
Abstract: Tato práce pojednává o šíření vln v tenkých viskoelastických tyčích. Je zde provedeno odvození pohybové rovnice pro vybraný viskoelastický model a nalezeno její řešení v Laplaceově oblasti. Získané vztahy pro Laplaceovy obrazy základních mechanických veličin jsou následně pomocí numerické zpětné Laplaceovy transformace vyčísleny v časoprostorové oblasti za pomoci programu vytvořeného v prostředí Matlab. Toto řešení je následně použito k validaci numerického řešení úlohy získaného pomocí konečnoprvkového softwaru MSC.Marc/Mentat. V další části práce je popsán vliv viskoelasticity na šíření vln a jsou diskutovány disperzní a tlumicí vlastnosti materiálu. V práci jsou dále uvedeny výsledky provedeného experimentálního měření, pomocí nichž je ověřena správnost analytického a numerického řešení. Tyto výsledky byly v poslední části práce dále využity k řešení inverzní úlohy identifikace materiálových parametrů pro vybrané diskrétní viskoelastické modely.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with wave propagation in thin viscoelastic rods. The derivation of the equation of motion for the selected viscoelastic model is performed and its solution is found in the Laplace domain. The relations for the Laplace transforms of basic mechanical quantities are presented and their inversion back to the time domain is performed using an in-house Matlab code based on the numerical inverse Laplace transform. Furthermore, this solution is then used to validate the numerical solution of the problem obtained using the finite element software MSC.Marc/Mentat. The next part of the work describes the effect of viscoelasticity on wave propagation and discusses the dispersion and damping properties of the material. The work presents the results of experimental measurements, which are used to verify the accuracy of analytical and numerical solutions and which served for solving the inverse problems of material parameters identification for selected discrete vicosolastic models in the last part of this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc_Prace-Sulda-FINAL.pdfPlný text práce3,4 MBAdobe PDFView/Open
Sulda_oponent.pdfPosudek oponenta práce473,94 kBAdobe PDFView/Open
Sulda_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce264,52 kBAdobe PDFView/Open
Sulda_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce171,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41477

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.