Title: Fotografie a sociální postavení - vztah mezi dospívajícím a jeho sociálním prostředím zachycený ve fotografii
Other Titles: Photography and Social Status - The relationship between a teenager and his social environment captured in photography
Authors: Vamberová, Šárka
Advisor: Komzáková Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Slavík Jan, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41685
Keywords: fotografie;výtvarná výchova;sociální prostředí;analýza expresivního zážitku;raná adolescence
Keywords in different language: photography;early adolescence;art education;social environment;analysis of expressive experience;early adolescence
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá identifikací rozdílů ve vizuálním vnímání raných adolescentů s ohledem na sociální prostředí, ze kterého dospívající vychází. Sociální prostředí adolescentů je v práci děleno na prostředí ohrožené sociálním vyloučením a prostředí sociálně stabilní. Kvalitativní výzkum byl realizován prostřednictvím fotografie, sbírané dospívajícími na jednorázové analogové fotoaparáty, a reflektivní dialog nad vzniklými fotografiemi. Výzkum byl realizován a koncipován jako expresivní učební úloha. Data byla zpracována za pomoci analýzy expresivního zážitku. V praktické části byly popsány rozdíly, které se objevily ve vizuálním vnímání adolescentů. Součástí práce jsou taktéž možné způsoby využití tohoto výzkumu, a to především využití fotografie jako kompenzace v období krize dětského projevu či využití fotografie jako prostředku pro práci se žáky sociálně znevýhodněnými.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the identification of differences in the visual perception of early adolescents with respect to the social environment. The social environment of adolescents is divided into an environment at risk of social exclusion and a social stable environment. Qualitative research was carried out by photographs collected by adolescents with disposable analog cameras technic and a reflective dialogue. The research was carried out and conceived as an expressive learning task. The data were processed by analysis of the expressive experience. In the practical part, the differences that appeared in the visual perception of adolescents were described. The work also includes possible ways of using this research, especially the use of photography as compensation in times of crisis of children's expression or the use of photography as a means of working with socially disadvantaged students.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vamberova_bakalarska_prace.pdfPlný text práce16,73 MBAdobe PDFView/Open
Vamberova_posudek_V_Komzakova.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Vamberova_posudek_O_Slavik.pdfPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
scan_prubeh obhajoby_Vamberova Sarka.pdfPrůběh obhajoby práce242,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41685

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.