Title: Přípustné riziko v trestním právu
Other Titles: Tolerable risk in criminal law
Authors: Doležal, Lukáš
Advisor: Fastner, Jindřich
Referee: Baxa, Josef
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4171
Keywords: přípustné riziko;okolnosti vylučující protiprávnost;trestní odpovědnost;lékařský experiment;sportovní pravidla;postup lege artis;informovaný souhlas;riziko
Keywords in different language: tolerable risk;circumstances ruling out lawlessness;criminal liability;medical experiment;sport rules;lege artis proceeding;informed agreement;risk
Abstract: Tato diplomová práce je věnována problematice přípustného rizika jako okolnosti vylučující protiprávnost. Vzhledem k nově začleněné zákonné úpravě tohoto institutu do nového trestního zákoníku č. 40/2009Sb. je práce namířena hlavně na osvětlení tohoto institutu, jeho historický vývoj a obecné vymezení jeho jednotlivých podmínek. Dále je zde rozpracována problematika rizika ve sportu a při medicínském experimentu. Na počátku práce je uveden výčet okolností vylučující protiprávnost činu a jejich obecné vymezení, což je nutné pro správné pochopení přípustného rizika jako nové okolnosti vylučující protiprávnost.
Abstract in different language: This dissertation is concerned with the issues of tolerable risk as a circumstance ruling out lawlessness. Considering the law alteration of this institute newly incorporated into the new criminal code no. 40/2009Sb., the dissertation is mostly focused on the explanation of this institute, its historical development, and a general definition of its particular conditions. The issues of risk while doing sport or during a medical experiment are also elaborated. At the beginning of the dissertation, there is a listing of circumstances (and their general definition) ruling out lawlessness included necessary to properly understand the issue of tolerable risk as a new circumstance ruling out lawlessness.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Pripustne riziko v trestnim pravu.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Dolezal_vedouci_Fastner.pdfPosudek vedoucího práce922,38 kBAdobe PDFView/Open
Dolezal_oponent_Baxa.pdfPosudek oponenta práce895,48 kBAdobe PDFView/Open
Dolezal_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce233,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4171

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.