Title: Metody aproximace vektorových dat
Other Titles: Vector field approximation methods
Authors: Šmolík, Michal
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41780
Keywords: vektorové pole;radiální bázové funkce;aproximace
Keywords in different language: vector field;radial basis functions;approximation
Abstract: Vektorové pole nebo pole proudění jsou výsledkem numerických simulací nebo reálných měření. Objem těchto dat je veliký, zvláště pro případ 3D vektorových dat. Tato disertační práce se zaměřuje na aproximaci a kompresi vektorových dat pomocí bez-meshových technik. Aproximace vektorových dat se z největší části zaměřuje na zachování nejvíce důležitých charakteristik vektorového pole, tj. kritické body a globální charakter vektorového pole. Během výzkumu bylo vyvinuto několik technik používajících Radiální bázové funkce a různé přístupy pro aproximaci a kompresi vektorových dat. Tato práce zprostředkovává přehled o 12 nejvíce důležitých komentovaných publikacích, které byly napsány autorem a jeho spoluautory během doktorských studií autora. Autor publikoval 6 časopiseckých publikací, zaslal k recenzím do impaktovaných časopisů další 2 články a dále publikoval 22 konferenčních příspěvků. V poslední kapitole jsou shrnuty výsledky dosažené v této práci a jsou diskutovány možné další směry budoucího výzkumu v oblasti aproximace vektorových dat.
Abstract in different language: Vector fields or flow fields are results of numerical simulations or real measurements. The data size is very large especially for 3D vector fields. This thesis focuses on vector fields approximation and compression using meshless techniques. The approximation of vector fields focuses mostly on maintaining the most important characteristic of the vector field, i.e. critical points and global character of the vector field. During the research, several techniques that use Radial basis functions and different approaches for vector field approximation and compression, were developed. This thesis provides a survey for the collection of 12 most important commented research papers which were written by the author of this thesis with coauthors during the author's doctoral study. The author has published 6 journal papers, has submitted additional 2 journal papers into impacted journals, and has published 22 conference papers. In the last chapter are summarized the results achieved in this thesis and are discussed the possible directions of the future research in the field of vector field approximation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertace [online].pdfPlný text práce79,1 MBAdobe PDFView/Open
posudky-odp-smolik.pdfPosudek oponenta práce3,05 MBAdobe PDFView/Open
protokol-odp-smolik.pdfPrůběh obhajoby práce552,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41780

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.