Název: Duševní porucha a její trestněprávní souvislosti
Další názvy: Mental Disorder and its Criminal Law Contexts
Autoři: Lípová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Stočesová, Simona
Oponent: Fastner, Jindřich
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4183
Klíčová slova: duševní porucha;nepříčetnost;zmenšená příčetnost;ochranná opatření;ochranné léčení;zabezpečovací detence;znalecký posudek
Klíčová slova v dalším jazyce: mental illness;insanity;diminished sanity;protective measures;protective treatment;security detention;expert evidence
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá trestněprávními souvislostmi duševní poruchy. Snahou práce je především podat ucelený přehled všech trestněprávních institutů, které s duševní poruchou souvisí. Nejdůležitější část práce je věnována pojetí duševní poruchy v platné právní úpravě, kdy je zde poměrně podrobně rozebráno ustanovení § 123 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, které nově zavádí legální definici duševní poruchy. Pozornost je dále věnovaná hmotně právním a procesně právním aspektům duševní poruchy. V práci však nechybí ani historický exkurz a opominuta není ani problematika znaleckého posuzování duševní poruchy. Obsaženo je také srovnání české a německé trestněprávní úpravy duševní poruchy se zaměřením na definici duševní poruchy, nepříčetnost, zmenšenou příčetnost a ochranná opatření. V závěru jsou nastíněny návrhy de lege ferenda.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis deals with criminal relations to a mental disorder. The aim of the thesis is to provide a comprehensive summary of all criminal fields connected to a mental disorder. The most important part of the work is devoted to the concept of mental disorder in positive law with a detailed analysis of provision § 123 of Penal Code 40/2009 Sb. that introduces the legal definition of mental disorder. It further explores a mental disorder in relation to substantive and procedural law. The thesis also includes a historical insight into the topic and covers the issue of mental disorder expert evidence. Additionally it compares the Czech and German criminal law with the focus on definition of mental disorder, insanity, diminished sanity and protective measures. In conclusion, de lege ferenda proposals are outlined.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lipova_Jitka_DP.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lipova_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce689,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lipova_oponent_Fastner.pdfPosudek oponenta práce719,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lipova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce248,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4183

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.