Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStočesová, Simona
dc.contributor.authorMazancová, Tereza
dc.contributor.refereeŠkvain, Petr
dc.date.accepted2012-05-15
dc.date.accessioned2013-06-19T06:59:03Z-
dc.date.available2010-12-08cs
dc.date.available2013-06-19T06:59:03Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-29
dc.identifier45037
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4186
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá v poslední době hodně diskutovaným trestem domácího vězení, který byl v České republice zaveden v roce 2010 v souvislosti s přijetím nového trestního zákoníku. V první kapitole jsou vymezeny některé pojmy, které mají umožnit stručný náhled na problematiku trestu domácího vězení. Velká část práce je věnována platné právní úpravě tohoto trestu, a to jak z hlediska hmotného, tak i procesního práva. Pojednáno je také o Probační a mediační službě, která má při ukládání a výkonu trestu domácího vězení v současné době klíčové postavení. Práce obsahuje také stručný úvod do institutu domácího vězení v zahraničí a komparaci české a slovenské právní úpravy. V rámci penologických aspektů trestu domácího vězení jsou nastíněny dosavadní poznatky o účincích a smyslu tohoto trestu. Závěr shrnuje celou problematiku a některé možné návrhy de lege ferenda.cs
dc.format89 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdomácí vězenícs
dc.subjectrestorativní justicecs
dc.subjectalternativní trestycs
dc.subjectpenologické aspektycs
dc.subjectProbační a mediační službacs
dc.subjectnávrhy de lege ferendacs
dc.titleDomácí vězení - trestněprávní a kriminologické aspektycs
dc.title.alternativeHouse arrest - criminal and criminological aspectsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra trestního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with the house arrest type of punishment which has recently been very often discussed. This type of sentence has been adopted by a Czech legal system in 2010 with the new Criminal Code adoption. In the first chapter are explained some terms which should enable a brief look on the problem of the house arrest sentence. A large part of the thesis deals with a valid legislation of this type of punishment from the substantive as well as procedural viewpoint. A Probation and Mediation Service is also discussed because that institution plays the key role in the process of the imposition and execution of the house arrest sentence. The thesis also contains a brief introduction to the house arrest institute abroad followed by a comparison of the Czech and Slovak legislation. Penological aspects of the house arrest sentence are shown in the present knowledge of the effects and the meaning of this sentence in itself. The conclusion summarizes the problem as a whole and some possible ?de lege ferenda? proposals.en
dc.subject.translatedhouse arresten
dc.subject.translatedrestorative justiceen
dc.subject.translatedalternative sanctionsen
dc.subject.translatedpenological aspectsen
dc.subject.translatedProbation and Mediation Serviceen
dc.subject.translatedproposals de lege ferendaen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE_Tereza Mazancova.pdfPlný text práce603,51 kBAdobe PDFView/Open
Mazancova_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce810,33 kBAdobe PDFView/Open
Mazancova_oponent_Skvain.pdfPosudek oponenta práce696,26 kBAdobe PDFView/Open
Mazancova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce260,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4186

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.