Title: Hrozby plagiátorstva počas dištančného štúdia v období pandémie covid-19
Other Titles: Hrozby plagiátorství v době distančního studia v období pandemie COVID-19
Authors: Bajtoš, Ján
Honzíková, Jarmila
Bajtoš, Michal
Citation: BAJTOŠ, J., HONZÍKOVÁ, J., BAJTOŠ, M. Hrozby plagiátorstva počas dištančného štúdia v období pandémie covid-19. Inovace a technologie ve vzdělávání, 2020, roč. 3, č. 1, s. 82-87. ISSN 2571-2519.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/41930
ISSN: 2571-2519
Keywords in different language: dištančné vzdelávanie;online domáce vzdelávanie;pandémia COVID-19;plagiátorstvo;preventívne opatrenie
Abstract: Autori sa včlánku zaoberajú riešením možného zvýšeného výskytu plagiátorstva v žiackych písomných prácach v čase on-line domáceho vzdelávania. On-line domáce vzdelávanie je typom dištančného vzdelávania, ktoré do školstva priniesla pandémia COVID-19 prakticky po celom svete. Na uvedenú skutočnosť reagovali školy, učitelia, žiaci aj ich rodičia zmenami v prístupoch k vzdelávaniu. Okrem rámcovej charakteristiky dištančného vzdelávania a aplagiátorstva ponúkajú autori článku návody učiteľom ako je možné efektívne odhaľovať plagiátorstvo žiakov a tiež navrhujú preventívne opatrenia proti výskytu plagiátorstva.
Autoři se v článku zabývají řešením možného zvýšeného výskytu plagiátorství v žákovských písemných pracích v době on-line domácího vzdělávání. On-line domácí vzdělávání je typem distančního vzdělávání, které do školství přinesla pandemie COVID-19 prakticky v celém světě. Na uvedenou skutečnost reagovaly školy, učitelé, žáci i jejich rodiče změnami v přístupech ke vzdělávání. Kromě rámcové charakteristiky distančního vzdělávání a plagiátorství nabízejí autoři článku návody učitelům, jak je možné efektivně odhalovat plagiátorství žáků a také navrhují preventivní opatření proti výskytu plagiátorství.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Bajtoš.pdf382,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41930

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD