Název: Ukládání a výkon zabezpečovací detence
Další názvy: Assigning and execution of security detention
Autoři: Pechmanová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Škvain, Petr
Oponent: Baxa, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4194
Klíčová slova: trestní právo;trestní sankce;ochranná opatření;zabezpečovací detence;ochranné léčení;detenční ústav
Klíčová slova v dalším jazyce: criminal law;criminal penalty;protective measures;security detention;protective treatment;detention facilities
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá relativně novým ochranným opatřením v českém trestním právu, zabezpečovací detencí. Zabezpečovací detence může být ukládána soudy od 1. ledna 2009, tedy od doby kdy nabyl účinnosti zákon o výkonu zabezpečovací detence. O ochranných opatřeních práce pojednává jen stručně, blíže se věnuje pouze zabezpečovací detenci. V práci se zaměřuji na historický vývoj, rozbor zákona o výkonu zabezpečovací detence a s ním souvisejících změn v platné právní úpravě a poukazuji na některé problémové oblasti. V závěrečné části se práce věnuje porovnání s platnou právní úpravou detence na Slovensku.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the new protective measure in Czech criminal law - security detention. Courts in the Czech Republic have been able to impose this on offenders since January 2009. In this work I deal with protective measures, but only generally. Attention is made more only to the institute of security detention. This work describes historical development and includes analysis of the act that contains rules of security detention and its execution. In one part I deals with problems, which this Institute contain. At the end, in the final sectino, is a comparison with the applicable legislation relating to detention in Slovakia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Ukladani_a_vykon_ZD_Pechmanova.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pechmanova_vedouci_Skvain.pdfPosudek vedoucího práce745,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pechmanova_oponent_Baxa.pdfPosudek oponenta práce907,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pechmanova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce280,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4194

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.