Title: Trestně právní aspekty výslechu v přípravném řízení
Other Titles: Criminal aspects of the pre-trial hearing
Authors: Vaněk, Václav
Advisor: Stočesová, Simona
Referee: Rybář, Miroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4204
Keywords: trestní řízení;přípravné řízení;výslech;svědek;policie;státní zástupce;soud
Keywords in different language: criminal proceedings;pre-trial;hearing;witness;police;prosecutors;court
Abstract: Mezi důležité součásti trestního řízení patří proces dokazování, v České republice je upraven zákonem č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (dále jen trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. V trestním řízení je snaha orgánů činných v trestním řízení pomocí důkazních prostředků a jejich prostřednictvím získaných důkazů objasnění vyšetřovaných skutků a prostřednictvím důkazů zrekonstruovat celý jeho průběh. Trestní řád poskytuje orgánům činným v trestním řízení řadu důkazních prostředků, mezi nimiž čelní místo zastává a v minulosti i zastával výslech. Vzhledem k tomu, že výslech patří mezi nejstarší důkazní prostředky, prošel dlouhým vývojem, kdy z důvodu působení na vyslýchaného, byly do jeho průběhu zařazeny poznatky z různých vědních oborů. Jde především o obory z oblasti psychologie, forenzní psychologie, viktimologie a kriminalistiky. Celé trestní řízení je široký pojem, z tohoto důvodu jsem se ve své diplomové práci zaměřil pouze na přípravné řízení a v něm na dokazování prostřednictvím výslechu. Celou práci jsem rozdělil na několik kapitol, kdy v úvodních kapitolách jsem se zaměřil především na dokazování a výslechy v obecné rovině, těžištěm práce je kapitola ? Specifika výslechu v přípravném řízení? ve které se věnuji podrobněji jak přípravnému řízení, tak i výslechům a podáním vysvětlení od před procesního podání vysvětlení podle policejního zákona, tak i podáním vysvětlení a výslechu podle trestního řádu. V diplomové práci se zmiňuji o novele trestního řádu účinné od 1.1 2012 kdy je možno za určitých podmínek uvedených v trestním řádu u hlavního líčení přečíst podání vysvětlení které osoba podala podle § 158 odst.6 tr.řádu ( se souhlasem státního zástupce a obviněného § 211 odst. 6 tr.řádu) Přesto však mě připadá hlavně v případě svědka, české trestní řízení dosti zatěžující, kdy jak uvádím výše v práci je několikrát vyslýchán k téže věci, kdy jeho výpověď může ovlivnit i jisté vymazání paměťové stopy a z toho důvodu i k jistým změnám ve znění výpovědi kdy se o tyto odchylky můžou opírat při napadání věrohodnosti svědeckých výpovědí.
Abstract in different language: The process of proving belongs to important parts of criminal proceedings, in the Czech Republic it is provided by the law n. 141/1961 of Code about criminal legal proceedings (next simply Code of Criminal) as amended by later regulations. In the criminal proceedings there is effort of authorities participating in criminal proceedings to solve the investigated acts with help of proof means and via them gained proves and to reconstruct its whole progress via these proves. The Code of Criminal provides to authorities active in criminal proceedings range of proof means. The leading position among them belongs and in past belonged to interrogation. Considering that interrogation belongs to the oldest proof means, it had a long development, so from the reason of having some effect on the interrogated person there were pieces of knowledge from different science branches incorporated to its proceeding. These branches are primarily from the field of psychology, forensic psychology, victimology and criminalistics. The whole criminal proceedings are broad term, from this reason I focused just on preparatory proceedings and proving by interrogation in my diploma work. I divided this work to several chapters. In the preliminary chapters I focused mainly on proving and interrogation in general level, the core of the work is the chapter ?Specifics of interrogation in preparatory proceedings?, in which I describe in more details preparatory proceedings as well as interrogations and giving explanations from pre-processional giving the explanation according to police law and also giving the explanation and interrogation according to Code of criminal. In the diploma work I mention amendment of Code of Criminal active from the 1st January 2012, when it is possible under certain conditions mentioned in Code of Criminal by the main session of the court to read explanation, which was given by the person according to § 158 article 6 of Code of criminal (by the approval of public prosecutor and the accused one § 211 article 6 of Code of Criminal). Nevertheless I find, mainly in case of witness, Czech criminal proceedings excessively burdening. As I mention above, he/she is interrogated several times about the same thing, his/her testimony can influence certain deleting of memory trace and from that reason it can lead to certain changes in wording of testimony, when they can rely on these differences when assaulting credibility of witness testimonies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aspekty.pdfPlný text práce394,1 kBAdobe PDFView/Open
Vanek_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce760,97 kBAdobe PDFView/Open
Vanek_oponent_Rybar.pdfPosudek oponenta práce397,12 kBAdobe PDFView/Open
Vanek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce274,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4204

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.