Title: Síla identity
Other Titles: The power of identity
Authors: Holečková, Šárka
Advisor: Merta Vladimír, Doc. akademický malíř
Referee: Dokoupil Martin, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42065
Keywords: gender;feminismus;identita;žena;společnost;předsudky;ženská práce
Keywords in different language: gender;feminism;identity;woman;society;prejudices;women 's work
Abstract: Ve své diplomové práci jsem se rozhodla zabývat tématem feminismu a genderu. Vybrala jsem si téma, které mě baví a zároveň o něm vím takové množství informací, abych s ním byla schopna pracovat. Zaměřila jsem se na otázky, které mi bývají často pokládány na základě toho, že jsem žena. Reakce na daná témata je rozdílná právě na základě pohlaví. Dnešní společnost má zakořeněné určité vzorce chování, který by měl člověk splňovat. Tyto vzorce jsou rozdílné pro muže a pro ženy. Pokud z těchto standartů vykročíte, většinová společnost vám pokládá hloupé otázky a snaží se vás přimět ke změně názoru, dle daných norem. Právě na tyto otázky jsem se rozhodla zaměřit. Vybrala jsem věty na základě vlastní zkušenosti. Otázky, které mi bývají pokládány nejčastěji. Začala jsem je vyšívat na bílá plátýnka. Techniku vyšívání jsem ve své tvorbě používala již dřív a do celkového konceptu práce mi krásně zapadala. Nicméně jsem chtěla tuto techniku ruční práce spojit s nějakým médiem, které by výslednou formu posunulo. Nechtěla jsem prezentovat pouze vyšitá plátna jako už mockrát. Proto jsem se rozhodla pro animaci. Vyšitá plátna jsem nafotila a v programu Adobe Photoshop upravovala tak abych měla obraz každého samostatného stehu. Tím pádem jsem měla z každého obrazu zhruba 500 snímků, které jsem poté animovala aby mi vznikl záznam každého přibývajícího stehu. Výslednou prací je tedy animace, jež znázorňuje každý přibývající steh.
Abstract in different language: In my diploma thesis I decided to deal with the topic of feminism and gender. I chose a topic that I enjoy and at the same time I know enough information about it to be able to work with it. I focused on the questions that are often asked to me based on the fact that I am a woman. The response to these topics is different based on gender. Today's society has ingrained certain patterns of behavior that one should follow. These patterns are different for men and women. If you step out of these standards, the majority society asks you stupid questions and tries to get you to change your mind, according to the given standards. It is these issues that I have decided to focus on. I chose the sentences based on my own experience. The questions that are asked to me most often. I started embroidering them on white linen. I have used the embroidery technique in my work before and it fit beautifully into the overall concept of my work. However, I wanted to combine this technique of handwork with some medium that would shift the final form. I didn't want to present only embroidered canvases like many times before. That's why I decided for animation. I photographed the embroidered canvases and edited them in Adobe Photoshop so that I had an image of each individual stitch. Thus, I had about 500 images from each image, which I then animated to create a record of each increasing stitch. The resulting work is an animation that shows each increasing stitch.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_holeckova_sarka_2020.pdfPlný text práce957,06 kBAdobe PDFView/Open
Holeckova.docPosudek vedoucího práce53,5 kBMicrosoft WordView/Open
Holeckova.pdfPosudek oponenta práce111,15 kBAdobe PDFView/Open
Holeckova_0.pdfPrůběh obhajoby práce240,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42065

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.