Title: Cesta - (práce s vybraným prostorem s použitím land-artového vyjádření)
Other Titles: WAY (working with selected space using land-art expression)
Authors: Pacholík, Matěj
Advisor: Tolar Benedikt, Doc. MgA.
Referee: Nepasická Lucie, Mgr. art.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42076
Keywords: land art;cesta;shromaždiště
Keywords in different language: land art;path;assembly place
Abstract: Cesta, toto téma jsem si zvolil, neboť perfektně zapadá do kontextu mého dosavadního díla, tato práce doslova zahrnuje cestu, kterou jsem v průběhu let budoval a také se jedná, o mou osobní cestu a završení jedné její části. Cílem mé Diplomové práce bylo vybudovat shromaždiště na "konci" cesty, kde by se mohli lidé stýkat a společně rozvíjet, jakési forum či amfiteátr, jež by vytvářel interakce, u čehož je podle mě podstatné i prostředí ve kterém se shromaždiště nachází, proto jsem se rozhodl revitalizovat celý háj jež místo obklopuje, a přivést do něj co nejvíce života. V naší vesnici, mém domově, jsou v poslední době mírně řečeno velmi napjaté vztahy mezi dvěma skupinami a dopadá to negativně na všechny občany a čím více času jsem tam v poslední době trávil tím více i na mě. Proto jsem se také rozhodl zde vybudovat další malý kousek ráje, tentokrát však ne tak docela skrytý jako ty předešlé a s trochu jiným účelem. Chtěl jsem vytvořit shromaždiště na neutrálním území v příjemném, neformálním prostředí, kde by docházelo k živé interakci mezi lidmi i krajinou ve které žijí a aby je to táhlo se sem s radostí ze setkání vracet. Také jsem se zde rozhodl vybudovat rituální, slavnostní ohniště, neboť je to středobod shromažďování lidí napříč kulturami již od počátku civilizace. A každá konverzace je u ohně vřelejší.
Abstract in different language: The path, I chose this theme, because it fits perfectly into the context of my work, this work literally includes the path I have followed through the In the 1980s, he was building, and it is, my personal journey and the completion of one part of it. The aim of my Thesis was to build a collection point at the "end" of the road, where people could socialize and develop together, a kind of forum or amphitheatre that would create interactions, which I think is also relevant to the environment in which the assembly site is located, so I decided to revitalize the whole grove surrounds, and bring to it as much life as possible. In our village, my home, recently, very strained relations between the two groups and this will negatively affect all citizens and the more time I have there lately spent more on me. That's why I decided to build another little piece of paradise, but not quite hidden as you previous and with a slightly different purpose. I wanted to create a rallying point in neutral territory in a pleasant, informal environment, where there would be a live interaction between people and the in which they live and to be dragged here with the pleasure of meeting back. I also decided to build a ritual, festive fireplace here, as it is the centrepiece of gathering people across cultures from the very beginning of civilization. And each the conversation is warmer by the fire.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE M.P.pdfPlný text práce5,6 MBAdobe PDFView/Open
Pacholik.docxPosudek vedoucího práce61,17 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Pacholik.pdfPosudek oponenta práce637,5 kBAdobe PDFView/Open
Pacholik_0.pdfPrůběh obhajoby práce379 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42076

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.