Title: Předměty touhy
Other Titles: Objects of desire
Authors: Albrechtová, Tereza
Advisor: Potiron Jana, Mgr. art. ArtD.
Referee: Capík Pavol, Mgr. art. ArtD.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42107
Keywords: design emoce kolekce produktů psychologická diagnostika psychologická terapie terapie hrou smysly archetyp carl gustav jung
Keywords in different language: design emotion collection of products psychological diagnostics psychological therapy play therapy senses archetype carl gustav jung
Abstract: Hlavním cílem této práce je vytvoření pomůcky pro psychologickou diagnostiku a terapii. První část práce je zaměřena na získávání teoretických poznatků o dané problematice, v druhé polovině se pak věnuje procesu návrhu, tvorby a popisu výsledného produktu. Dílo je inspirováno prací psychologa C. G. Junga a jeho teorií archetypů. Ta vychází z předpokladu, že všechny osoby na světě pohání čtyři základní touhy - touha po sounáležitosti, mistrovství, individualismu a stabilitě. Série objektů je tvořena postavami, které znázorňují různé typy těchto archetypů. Návrh zohledňuje a podtrhuje jejich charakteristické povahové i fyzické rysy. Výsledným řešením je dvanáct rozličných postav, kterými jsou vládce, tvůrce, neviňátko, objevitel, mudrc, kouzelník, hrdina, psanec, klaun, jeden z nás, dívka a matka. Aby bylo dosaženo větší diverzity předmětů a byl podpořen smyslový vjem uživatele, na výrobu jsou použity různé materiály s odlišnými vlastnostmi. Mimo již zmíněné použití kolekce v psychologické diagnostice a terapii najdeme její uplatnění i při terapii hrou, technikách jako scénotest, test světa, doll-play technika, test rodinného systému nebo pro rozvoj senzorických dovedností. Diplomová práce k zadanému tématu přistupuje citlivě a nalézá poměr mezi reálným ztvárněním dané postavy a zachováním abstraktní povahy, tak aby uživateli dávala prostor pro fantazii.
Abstract in different language: The main purpose of this work is a creation of objects that would be used for psychological diagnosis and therapy. The first part is based on the theoretical knowledge, the second part is based on designing, creations and description of the final product. The designs are inspired by the work of psychologist C. G. Jung and his theory of archetypes. The idea is based on the assumption that all people in the world are driven by four basic desires - the desire for belonging, mastery, individualism and stability. The series of objects consists of figures that represent different types of these archetypes. The work is taking account of their typical character and physical qualities. The result is twelve different figures, which are the ruler, creator, innocent, discoverer, sage, magician, hero, outlaw, clown, one of us, a girl and a mother. In order to achieve a greater diversity of objects and support the sensory perception of the user, objects are made od diverse materials with diverse qualities. In addition to the already mentioned use of the collection in psychological diagnostics and therapy, we can also see the use in game therapy, techniques such as the scene test, world test, doll-play technique, family system test or for the development of sensory skills. This diploma thesis approaches the topic sensitively and finds a relation between the real representation of the figure and the preservation of the abstract nature, so the user can use his own imagination.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Albrechtova_predmety touhy.pdfPlný text práce48,16 MBAdobe PDFView/Open
Albrechtova.pdfPosudek vedoucího práce336,4 kBAdobe PDFView/Open
Albrechtova_0.pdfPosudek oponenta práce673,52 kBAdobe PDFView/Open
Albrechtova_1.pdfPrůběh obhajoby práce271,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42107

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.