Title: Udržitelný design (minimalizace dopadů na životní prostředí)
Other Titles: Sustainable Design (Minimizing Environmental Impact)
Authors: Starý, Tomáš
Advisor: Korabečný Jan, Mgr. art.
Referee: Rešl Patrik, MgA.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42112
Keywords: udržitelnost;design;kompostér;hydroponie;pěstování;soběstačnost;ekologie;dřevo;sklo;kov;domácí pěstování;hydroponický truhlík;vermikompostování;udržitelný cyklus
Keywords in different language: sustainability;design;composter;hydroponics;cultivation;self-sufficiency;ecology;wood;glass;metal;home cultivation;hydroponic box;vermicomposting;sustainable cycle
Abstract: Výsledný návrh je set domácího vermikompostéru, který se používá k ekologické likvidaci biologicky rozložitelného kuchyňského odpadu a hydroponického truhlíku pro pěstování bylin a zeleniny doma bez nutnosti použití půdy - je zcela nahrazena živným roztokem a růstovým médiem. Kromě opravdového biokompostu, který získáme, můžeme také použít vysoce hodnotné přírodní hnojivo zvané "žížalí čaj" z kompostéru jako nutriční řešení zásobníku hydroponického truhlíku. Díky této skutečnosti se uzavírá malá smyčka domácího ekosystému. Výrobky nepotřebují žádný další nákup a spotřebu materiálu během celého svého životního cyklu. Cílovou skupinou produktů jsou menší a průměrné rodiny žijící v bytech, případně menší kavárny a podniky, školky a školy, ubytovny, koleje, bytové domy atd. - v těchto oblastech by samotný kompostér plnil svou sdílenou ekonomickou funkci , protože více nájemníků (nebo dětí ve škole, sousedů na patře atd.) by mohlo přispívat do jednoho většího kompostéru. Hydroponický květinový truhlík by pak mohl být ve vlastnictví více tříd ve škole, více bytů na koleji apod. Všichni by pak mohli těžit z kompostování společně i z pěstování bylin v hydroponii ve své kuchyni samostatně. Ve škole by se tento produkt používal také jako skutečný nástroj pro výuku biologie, chemie, fyziky, zahradnictví atd., a díky tomu podporoval vizuální výuku tříd a zájem dětí o udržitelný životní styl a přírodu celkově. Hydroponický truhlík je založen na potřebě umístit jej na parapet okna. Květiny musí být co nejblíže světelnému zdroji. Základními třemi materiály jsou sklo, dřevo a keramika. Produkt je navržen jednoduše a je uživatelsky přívětivý. Základní struktura je vyrobena ze dřeva a je čtyřnohá, plní izolační a krycí funkci. Mezi nohama je skleněná nádrž na hydroponický živný roztok od žížal. Zbytek těla lze změnit podle vašich preferencí. Jedná se o čtyři rošty, které se používají k pěstování sazenic ze semen, k růstu dospělých bylin, k pěstování mikrogreens a k možnosti pěstovat některé druhy hub doma. Poslední částí truhlíku je víko, které se používá pouze v určitých případech (tma a vlhkost jsou vyžadovány pouze u některých mikrogreens) .Vermikompostér je řešením pro ty, kteří nemají vlastní zahradu a stále chtějí čerpat výhody vlastní půdy pro pěstování pokojových rostlin v bytech. Můj design se skládá z víka, tří identických pater a spodního trychtýře s vypouštěcím ventilem pro shromažďování "žížalího čaje" (velmi silné přírodní hnojivo kalifornských žížal) a dřevěných nohou. Spodní část podlahy je prakticky perforované síto, které žížalám umožňuje pohybovat se skrz patry kompostéru. Ve spodní části konstrukce z nerezové oceli je volný prostor pro připevnění lopatky a koštátka ve stejném provedení k magnetu. Čištění vysypané půdy na podlaze po manipulaci s patry je tak mnohem jednodušší. Pozitivní důsledky produktu jsou také zároveň jeho silné stránky: minimalizovaný dodavatelský řetězec, absence spotřeby chemických hnojiv a roztoků živin, částečná soběstačnost potravin během sezóny , omezování plastových obalů při nákupu zeleniny a bylin v supermarketu apod.
Abstract in different language: The final design is a set of home vermicomposter, used for ecological disposal of biodegradable kitchen waste and a hydroponic box for growing herbs and vegetables at home without the need to use soil - it is fully replaced by the nutrient solution and growing medium. In addition to the truly biocompost we get, we also can use the highly valued natural fertilizer called as a "worm tea" from the composter and use it as a nutrient solution in the "aquarium" of the hydroponic flower box. This fact makes the small home-ecosystem loop done. The products do not need any additional purchase and consumption of material during their whole life cycle. The target group of the products are smaller and average families living in flats, or certainly smaller cafes and businesses, kindergartens and schools, hostels, university dormitories, apartment buildings, etc. - in these areas the composter itself would fulfill its shared-economical function, as more tenants (or children at school or neighbors on the floor etc.) could contribute to one larger composter. A hydroponic flower box could then be owned by more classes at school, more apartments at the dormitory and so on and everyone could benefit from composting together as well as growing herbs in hydroponics in their kitchen individually. At school, the product would be also used as a real tool for teaching biology, chemistry, physics, gardening, etc., and thanks to that support visual instruction of the classes and children's interest in a sustainable lifestyle and nature at all. The hydroponic flower box is based on the need to place it inside of the flat window. The flowers must be as close as possible to the light source. The basic three materials are glass and wood and ceramics. The product is designed simply and user-friendly. The basic structure is made of wood and it is a four-legged, which performs an insulating and a covering function. Between the legs is a glass tank for hydroponic earthworm nutrient solution. This body can be changed depending on your preferences. These are four grates used for growing seedlings from seed, for the growth of adult herbs, for growing microgreens and for the possibility of growing some types of mushrooms at home. The last part of the box is the lid, which is used only in certain cases (darkness and moisture are only needed by some microgreens).Vermicomposter is also a solution for those who do not have their own garden and still want to draw the benefits of their own soil for growing houseplants in apartments. My composter design consists of a lid, three identical floors and a bottom funnel with a drain valve for collecting a "worm tea" (very strong natural fertilizer made by californian worms) and wooden legs. The bottom of the floors is practically a perforated sieve which allows the worms to move across the floors with compost. From the bottom of the stainless steel construction there is free space for attaching a blade and a broom in the same design to the magnet. Thus, cleaning spilled soil on the floor after handling the floors makes it much easier.The positive consequences of the product are also the strengths: minimized supply chain, absence of consumption of chemical fertilizers and nutrient solutions, partial food self-sufficiency during the season and beyond and reduction of plastic packaging when buying vegetables and herbs in the supermarket etc. The carefully selected materials of the products - the ones basic, ecological, inert and with aesthetically high value I personally consider as a benefits too.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_BcA_Tomas_Stary_2020.pdfPlný text práce6,16 MBAdobe PDFView/Open
Stary.docPosudek vedoucího práce56,5 kBMicrosoft WordView/Open
Stary_0.docPosudek oponenta práce53,5 kBMicrosoft WordView/Open
Stary.pdfPrůběh obhajoby práce268,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42112

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.