Title: Využívání sociálních sítí místními samosprávami: geografický kontext
Other Titles: The use of social networks by local authorities: Geographical context
Authors: Kebza, Martin
Findžová, Leona
Váňová, Anna
Citation: KEBZA, M., FINDŽOVÁ, L., VÁŇOVÁ, A. Využívání sociálních sítí místními samosprávami: geografický kontext. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2020, roč. 2020, č. 3, s. 1-14. ISSN 1805-3246.
Issue Date: 2020
Publisher: Civitas per Populi
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42156
ISSN: 1805-3246
Keywords: Sociální média;veřejná správa;sociální sítě;Česko;západní Čechy
Keywords in different language: Social media, Public administration, Social networks, Czechia, West Bohemia
Abstract: Tento příspěvek si klade za hlavní cíl zmapování využívání dvou sociálních sítí (Facebook, Instagram) mezi obcemi Plzeňského a Karlovarského kraje. Na příkladě celkem 635 obcí se ověřuje, zda je Facebook dominantně používanou sociální sítí, jakým způsobem se mezi těmito obcemi šíří aktivita na těchto médiích, jaké jsou prioritní účely využívání této formy komunikace, ale také jaké jsou územní a strukturální rozdíly v používání i na základě velikosti nebo indexu stáří obce. Díky vlastnímu důkladnému sběru dat z obou sociálních sítí a agregaci indexů efektivity využívání zjišťujeme především rozdíly v používání mezi velkými a malými obcemi a také tematické zaměření na základní informovanost obyvatel obce a propagaci kulturních akcí. Projevuje se i významný vliv nahodilosti, jež se snoubí se systematickým a strategickým používáním těchto sociálních médií.
Abstract in different language: This paper aims to map the use of two social networks (Facebook, Instagram) within the municipalities of the Pilsen and Karlovy Vary regions. On the example of 635 municipalities we verify whether Facebook is the dominantly used social network, how the activity on these media spreads among these municipalities, what are the priority purposes for using this form of communication, but also what territorial and structural differences in use are size or age index of the municipality. Thanks to our own in-depth data collection from both social networks and the aggregation of usage efficiency indices, we mainly find differences in usage between large and small municipalities and also a thematic focus on basic information of the community and promotion of local cultural events. There is also a significant impact of randomness combined with the systematic and strategic use of these social media.
Rights: © Civitas per Populi
Appears in Collections:Články / Articles (KGE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
04_kebza_findzova_vanova_vyuzivani_socialnich_siti.pdf623,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42156

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD