Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŘezáč, Karel
dc.date.accessioned2020-11-23T11:01:09Z-
dc.date.available2020-11-23T11:01:09Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationŘEZÁČ, K. The Concept of Capability Approach and Its Implications Strengthening the Humanity of (not only) Social Work. Caritas et Veritas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 49-60. ISSN 1805-0948.cs
dc.identifier.issn1805-0948
dc.identifier.uri2-s2.0-85084545176
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/42158
dc.description.abstractV dnešním světě se čím dál víc setkáváme s představami, že úspěch je vyjadřován čísly a materiálním bohatstvím. Hlubší lidské hodnoty jakoby ztrácely na významu a prestiži. Rizika takového stavu jsou patrná na první pohled. Ti, kteří nejsou ekonomicky produktivní, mohou být při honbě za hospodářskou prosperitou vnímáni jako zátěž. Tato ekonomizace, viděno optikou sociální práce, přináší nebezpečí zbavení společenského prostředí zodpovědnosti za péči o sociální rovnost a spravedlivost. Capability approach je koncepcí upozorňující na tato rizika a nabízející humanitní pojetí blahobytu alternativní k současnému pojetí, které můžeme naopak označit za technicistní. Právě proto je v předkládaném článku tato koncepce představena a její interdisciplinární využití předvedeno na příkladu sociální práce, která by vzhledem ke svému cíli měla být předním oborem upozorňujícím na vznikající nerovnosti ve společnosti.cs
dc.format12 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherUniversity of South Bohemiaen
dc.relation.ispartofseriesCaritas et Veritasen
dc.rights© University of South Bohemiaen
dc.subjectcapability approachcs
dc.subjectsociální prácecs
dc.subjecthumanitacs
dc.subjecttechnicitacs
dc.subjectkvalita životacs
dc.subjectblahobytcs
dc.subjectlidský rozvojcs
dc.titleThe Concept of Capability Approach and Its Implications Strengthening the Humanity of (not only) Social Worken
dc.title.alternativeKoncepce capability approach a její implikace posilující humanitu (nejen) sociální prácecs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedIn today’s world we are increasingly confronted with the idea that success is expressed in numbers and material wealth. Deeper human values are somehow losing signifi cance and prestige. The risks of such a situation are obvious at fi rst sight. Those who are not economically productive can be seen as a burden in the process of pursuing economic prosperity. This economisation, seen from the perspective of social work, carries the dangerous situation where the social environment is deprived of responsibility for the care of social equality and justice. The capability approach is a concept that draws attention to these risks and off ers a humanity concept of well-being (as an alternative to the current technicist concept). For this reason, this concept is presented in this article and its interdisciplinary use is demonstrated in the example of social work which, given its objective, should be the leading fi eld highlighting emerging inequalities in society.en
dc.subject.translatedcapability approachen
dc.subject.translatedsocial worken
dc.subject.translatedhumanityen
dc.subject.translatedtechnicityen
dc.subject.translatedquality of lifeen
dc.subject.translatedwelfareen
dc.subject.translatedhuman developmenten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43930520
Appears in Collections:Články / Articles (KSS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Rezac.pdf202,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42158

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD