Title: Kompetencie sestier v zariadeniach ambulatnej zdravotnej starostlivosti
Authors: Spáčilová, Zuzana
Zrubcová, Dana
Archalousová, Alexandra
Citation: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. a jarní/podzimní konference ČAS Region plzeňský "NURSING NOW": recenzovaný sborník z kongresu s mezinárodními příspěvky. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2020, s. 15-34.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: https://konferencefzsplzen.files.wordpress.com/2020/11/sbornik-2020.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42167
ISBN: 978-80-261-0963-1
Keywords: kompetence;sestra;ambulantní zdravotní péče
Keywords in different language: competence;nurse;outpatient health care
Abstract in different language: Cieľ: Cieľom výskumu bolo zistiť významnosť jednotlivých kompetencií sestier a frekvenciu ich vykonávania v ošetrovateľskej praxi sestier poskytujúcich ambulantnú zdravotnú starostlivosť. Metódy:Na zber empirických údajov bola použitá metóda dotazníka, ktorý obsahoval kompetencie uvedené vo vyhláške MZ SR č. 95/2018 Z. z. Súbor respondentov tvorilo 67 sestier pracujúcich v zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti.Výsledky:Zistili sme, že sestry najvyššiu frekvenciu vykonávaných činností a ich významnosť pripisovali činnostiam, ktoré môžu sestry vykonávať v spolupráci s lekárom. Jednoznačne prevažovali činností spojené s administratívou. Naopak, najnižšie priemerné skóre percepcie významnosti a percepcie frekvencie činností pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti dosiahli kompetencie, ktoré môže vykonávať sestra špecialistka samostatne, resp. sestra samostatne s pokročilou praxou. Záver:Administratívne činnosti vykonávať v súlade s platnou legislatívou 16 s využitím moderných informačných systémov a technológií.Vytvorenie jasných kompetencií, ktoré zohľadňujú požiadavky praxe ako aj schopnosti, vedomosti a zručnosti sestier s pokročilou praxou.
Rights: © autoři
Appears in Collections:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. (2020)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spáčilová.pdfPlný text173,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42167

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.