Název: Trestné činy v silniční dopravě
Další názvy: Crimes in the road transport
Autoři: Novák, Jindřich
Vedoucí práce/školitel: Stočesová, Simona
Oponent: Kybic, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4220
Klíčová slova: řidič;dopravní nehoda;ublížení na zdraví;návykové látky;neposkytnutí pomoci;důležitá povinnost;stav vylučující způsobilost
Klíčová slova v dalším jazyce: driver;traffic accident;bodily harm;addictive substances;withhelding help;important obligation;condition preclusive of competence
Abstrakt: Nejdříve bylo nutné vymezit pojmy, které jsou důležité při výkladu vybraných skutkových podstat trestných činů v dopravě. Ty jsem čerpal z různých právních pramenů. V další kapitole jsem se věnoval vybraným trestným činům z výše uvedené oblasti, poukázal nejen na obecně povinné znaky skutkové podstaty, ale i na znaky obecně nepovinné, které se u konkrétních skutkových podstat stávají znaky povinnými. U trestných činů spáchaných z nedbalosti jsem se zaměřil především na trestné činy proti životu a zdraví, kterých se mohou dopustit viníci dopravních nehod. Trestné činy úmyslné jsem vybíral podle toho, jak často se v praxi s nimi setkáváme. Stále více řidičů řídí motorové vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Množí se také případy, kdy řidiči, ač jim byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel soudem nebo správním orgánem, toto rozhodnutí nerespektují a zasednou za volant. V kapitole trestně procesní aspekty jsem se zaměřil na přípravné řízení a jeho možné modifikace. Zde jsem se snažil popsat zkrácené přípravné řízení, které hraje důležitou roli v rychlosti a hospodárnosti trestního řízení. Samozřejmě jsem nesměl zapomenout na odklony v trestním řízení, které byly do trestního řádu zavedeny novelou trestního řádu z roku 1993. V poslední kapitole diplomové práce jsem porovnával hmotně právní úpravu v Slovenské republice s hmotně právní úpravou v České republice. Toto porovnání jsem si vybral, protože do konce roku 1992 tvořily oba státy jeden útvar a měly stejnou právní úpravu. Myslím si, že je zajímavé, k jakým legislativním změnám došlo v obou zemích, jak jednotlivé země přistoupily k řešení trestných činů v dopravě.
Abstrakt v dalším jazyce: First it was necessary to define terms, that are important by the interpretation choosen facts of the case substance of crimes in the transport. I drawed these terms from different law headwaters. In the next chapter I turned to choosen crimes from above-mentioned presentation area, I pointed not only on generally obligatory indicia facts of the case substance, but also on generally optional indicia, that can turn into indicia compulsory in concrete case substances. Describing crimes committed carelessnessly I mainly focused on crime against life and health, which guilty person may commit in the road traffic accident. I took out premeditated crimes according to how often we meet them. More and more drivers drive motor vehicle below owing to alcohol or below other addictive matters. Cases, when drivers, although prohibition of driving of motor vehicles per curiam or administrative organ was given them, increase too. Drivers unrespect this resolution and sit behind steering wheel. In the chapter named criminally procedural aspects I targeted the preliminary procedure and its possible modification. There I tried to describe the summary jurisdiction of preliminary procedure. Of course I could not forget about diversions in some criminal trial proceedings , that were implementated into Rules of Criminal Procedure by the novel of Rules of Criminal Procedure from the year 1993. In the last chapter of the diploma work I compared the substantive law adjustment in the Slovak Republic with the substantive law adjustment of the Czech Republic. This comparison I have choosen, because to the ends of the year 1992 both states constituted one formation and had an identical law adjustment. I think, that is interesting, what legislative changes took place in both countries, how the crimes in the transport are solved in each country.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace Jindrich Novak.pdfPlný text práce639,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novak_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce762,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novak_oponent_Kybic.pdfPosudek oponenta práce929,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
NovakJindrich_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce271,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4220

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.