Title: Vysokonapěťové měniče pro elektrické pohony
Authors: Bednář, Bedřich
Referee: Chlebiš Petr, Prof. Ing. CSc.
Vorel Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Lettl Jiří, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42221
Keywords: středofrekvenční transformátor - mft;maticový měnič;dsp;fpga;napěťový pulsní usměrňovač
Keywords in different language: medium-frequency transformer - mft;matrix converter;dsp;fpga;voltage-source active rectifier
Abstract: Předkládaná disertační práce seznamuje s navrhovanou topologií trakčního pohonu složeného z několika separátních buněk výkonového obvodu. Práce popisuje modulární koncepci trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem s využitím maticového měniče a pulsního usměrňovače. Důvodem rozdělení topologie do několika separátních buněk je napěťová variabilita koncepce měniče. Vzhledem k velkému množství spínaných prvků je řízení měničů rozloženo mezi DSP signálový procesor a FPGA. Jeden stupeň této trakční topologie se skládá z primárního měniče - přímého měniče kmitočtu => maticového měniče, dále pak středofrekvenčního transformátoru a napěťového pulsního usměrňovače. V této práci je navrhovaná topologie popsána teoreticky, simulačně i experimentálně.
Abstract in different language: The presented PhD thesis introduces the proposed topology of traction drive composed of several separate cells of the power traction converter. This work describes modular topology of traction converter with medium-frequency transformer using matrix converter and voltage-source active rectifier. The reason for dividing the topology into several separate cells is the voltage variability of the traction converter concept. Due to the large number of switching elements, the power converters control is distributed between the DSP signal processor and the FPGA. One cell of this traction topology consists of a primary converter - a direct frequency converter => matrix converter, a medium-frequency transformer and a voltage-source active rectifier. In this work, the proposed topology is described in theory, simulation and experiment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diz_bednar_v1.pdfPlný text práce13,15 MBAdobe PDFView/Open
bednar_publ.pdfPosudek vedoucího práce885,42 kBAdobe PDFView/Open
bednar_opon.pdfPosudek oponenta práce3,29 MBAdobe PDFView/Open
bednar_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce495,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42221

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.