Title: Inverse Covariance Intersection Fusion of Multiple Estimates
Authors: Ajgl, Jiří
Straka, Ondřej
Citation: AJGL, J., STRAKA, O. Inverse Covariance Intersection Fusion of Multiple Estimates. In: Proceedings of the 2020 IEEE 23rd International Conference on Information Fusion (FUSION). Sun City: IEEE, 2020. s. 1-8. ISBN 978-0-578-64709-8.
Issue Date: 2020
Publisher: IEEE
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85092720467
http://hdl.handle.net/11025/42248
ISBN: 978-0-578-64709-8
Keywords: slučování odhadů, robustní odhadování, fúze při částečné znalosti korelací, Průnik kovariancí
Keywords in different language: estimation fusion, robust estimation, fusion under partially known correlations, Covariance Intersection
Abstract: Lineární fúze odhadů je základním nástrojem pro slučování pravděpodobnostních dat. Neznáme-li korelaci chyb odhadů, vyhodnocujeme kvalitu fúze vzhledem k nejhoršímu případu. Pravidlo zvané Inverzní průnik kovariancí slučuje dva odhady při částečné znalosti vzájemné korelační matice. Článek zobecňuje toto pravidlo pro slučování více odhadů. Nejdříve jsou představeny zobecněné předpoklady a nezbytná teorie. Následně je odvozeno suboptimální řešení s jednoduchou parametrizací a je prokázáno, že je lepší než řešení pro neznámé korelace. Na závěr je navržena rekurzivní fúze více odhadů.
Abstract in different language: Linear fusion of estimates is a basic tool for combining probabilistic data. If the correlation of estimation errors is unknown, the fusion performance is evaluated with respect to the worst case. Inverse Covariance Intersection fusion is a rule for combining two estimates with partially known crosscorrelation matrix. This paper generalises the rule to fusing multiple estimates. First, the generalised assumption and the essential theory are presented. A suboptimal solution with a simple parametrisation is derived next and it is shown to be better than the solution for unknown correlation. Finally, a recursive fusion of multiple estimates is designed.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© IEEE
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KKY)
Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
article_FUSION20_AjSt.pdf337,39 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42248

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD