Title: Souvislost hradů v Čechách s řádovými hrady v jižním Pobaltí
Authors: Hobl, Luboš
Referee: Wiewióra Marcin, Prof. Dr. Habil.
Konczewski Pawel, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42266
Keywords: hrady;řád německých rytířů;poslední přemyslovci;pobaltí;analýza přístupu
Keywords in different language: castles;teutonic order;the last přemyslids;baltic region;access analysis
Abstract: Předkládaná disertační práce byla zaměřena na ověření teorie prof. T. Durdíka o vlivu české hradní architektury posledních Přemyslovců, konkrétně - dispozičního typu tzv. středoevropského kastelu, na pravidelné řádové hrady v jižním Pobaltí. Jelikož se v této teorii nachází mnoho nesrovnalostí bylo potřebné tento vztah aktualizovat na základě nejnovějšího výzkumu. Ověřen byl rovněž hradní typ, se kterým je teorie spojena a bylo navržena změna současné typologie. Nové srovnání obou regionů přineslo velmi zajímavé výsledky, které ukazují mnohem pevnější vazbu a podobnosti, než všechny předchozí teorie. Kromě tradičních přístupů byly při tomto ověření použity dříve nepoužívané metody (například analýza přístupu atd.).
Abstract in different language: The presented Ph.D. thesis was aimed at verifying the theory of prof. T. Durdík on the influence of the Czech castle architecture of the last Přemyslids, and more specifically - the castle type of So-called Central European Castell, on the regular Teutonic Order´s castles in the southern Baltic region. Since there are many inconsistencies in this theory, it was necessary to update this relationship based on the latest research. The castle type with which the theory is connected was also verified and a change in the current typology was proposed. A new comparison of the two regions yielded very interesting results, which show a much stronger connection and similarities than all previous theories. In addition to traditional approaches, previously unused methods (such as access analysis, etc.) were used in this verification.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hobl - disertace 2.1.pdfPlný text práce10,29 MBAdobe PDFView/Open
Hobl_2020_review_Wiewora.pdfPosudek vedoucího práce94,12 kBAdobe PDFView/Open
Hobl_2020_posudek_Konczewski.pdfPosudek oponenta práce820,17 kBAdobe PDFView/Open
Hobl_2020_obhajoba_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce265,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42266

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.