Title: Trestněprávní aspekty domácího násilí
Other Titles: Criminal aspects of domestic violence
Authors: Veselá, Anna
Referee: Vavera František, Doc. JUDr. Ph.D., LL.M.
Kybic Petr, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42317
Keywords: domácí násilí;trestněprávní aspekty;týrání osoby žijící ve společném obydlí;práva obětí;dokazování domácího násilí;německá trestněprávní úprava
Keywords in different language: domestic violence;criminal aspects;crime of an abuse person living in a common flat or a house (§199 of criminal code no. 40/2009);victim´s rights;legal proofing of domestic violence;legal provision of domestic violence in germany law
Abstract: Předkládaná rigorózní práce se zabývá problematikou domácího násilí a jejími trestněprávními aspekty. Rigorózní práce je krom úvodu a závěru rozdělena na šest kapitol, které jsou dále členěny na podkapitoly. V první a druhé kapitole je pojednáno o pojmu domácího násilí a je podán stručný exkurz do vývoje trestněprávní úpravy ve vztahu k tomuto fenoménu. Stěžejní kapitolou je kapitola třetí, která pojednává o trestném činu týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, který je v souvislosti s domácím násilím trestným činem naprosto klíčovým. V části zabývající se procesními aspekty jsou zmíněny zejména specifika dokazování domácího násilí. Poté následuje exkurz do německé právní úpravy tohoto fenoménu. V závěru práce jsou navrženy změny stávající trestněprávní úpravy ve vztahu k fenoménu domácího násilí.
Abstract in different language: This thesis is focused on the issue of domestic violence and its crime aspects. Domestic violence is a serious social phenomenon, which was overlooked in the past. Domestic violence was considered as pure "private matter" to which state power couldn't interfere. Over the years this prevailing view has been revised. Now the phenomenon is considered as society-wide matter. The thesis is consisted of 6 chapters (introduction and close not included) which are divided into subchapters. The core of the thesis lies in the chapter 3, which deals with the fundamental crime relating to domestic violence - the crime of an abuse person living in a common flat or a house (§199 of Criminal code no. 40/2009). In the parts of this thesis focusing of proceeding aspects are dealt especially with legal proofing of domestic violence. Chapter 6 is focused on legal provision of domestic violence in Germany law. At the end of this thesis there are discussed de lege ferenda proposals to improve current legislation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trestnepravni aspekty domaciho nasili - rigorozni prace.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
op.p. Nedvedova.pdfPosudek oponenta práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Nedvedova.pdfPrůběh obhajoby práce276,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42317

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.