Title: Use of Project Management Maturity Models as a Evaluation Framework for Project Risk Maturity Assessment
Other Titles: Využití modelů vyspělosti projektového managementu pro hodnocení vyspělosti řízení projektových rizik
Authors: Faifr, Adam
Citation: FAIFR, A. Use of Project Management Maturity Models as a Evaluation Framework for Project Risk Maturity Assessment. In: DOKBAT 2020 - 16th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2020. s. 123-138. ISBN 978-80-7454-935-9.
Issue Date: 2020
Publisher: Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/42414
ISBN: 978-80-7454-935-9
Keywords: projektové řízení rizik, model vyspělosti, hodnocení projektového managementu, vyspělost řízení rizik, PRM, CMMI, OPM3
Keywords in different language: project risk management, maturity model, project management evaluation, risk management maturity, PRM, CMMI, OPM3
Abstract: Řízení projektových rizik má významný dopad na úspěch celého projektu. Důležitost řízení rizik projektu také znamená potřebu nepřetržitého měření a rozvoje v této oblasti. Vzhledem k existenci několika specializovaných modelů vyspělosti pro tuto oblast je cílem tohoto příspěvku zanalyzovat, do jaké míry je možné použít běžně používané modely vyspělosti projektového managementu (PMMM) jako plnohodnotný nástroj pro hodnocení vyspělosti řízení projektových rizik. Na základě literární rešerše a vybrané metodiky jsou podrobněji analyzovány čtyři nejčastěji používané modely zralosti (CMMI-DEV, OPM3, PMMM, KPMMM). Navzdory převážně exploratorní povaze tohoto příspěvku, na základě definovaných kritérií lze tři z výše uvedených modelů použít také jako modely pro hodnocení a zlepšování řízení rizik projektu. Přičemž jedním z výstupů tohoto příspěvku je vytvoření hodnotící stupnice pro hodnocení PRM, a to na základě zákonitostí zkoumaných modelů. Nastíněním možnosti využití již existujících PMMM výsledky tohoto příspěvku přispívají k rozvíjející se oblasti zlepšování řízení projektových rizik jako jedné z klíčových oblastí řízení projektů. Výsledky dále poukazují, že lze dále rozšiřovat využití již existujících modelů.
Abstract in different language: Management of project risks has a significant impact on the success of the entire project. The importance of project risk management also means the need for continuous measurement and development of this area. Considering the existence of few specialized maturity models for this area, the aim of this paper is to analyse the extent to which it is possible to use commonly used project management maturity models (PMMMs) as a full-fledged tool for the evaluation of project risk management maturity. Based on the literature review and selected methodology, the four most frequently used models of maturity (CMMI-DEV, OPM3, PMMM, KPMMM) are analysed in more detail. Despite the predominantly exploratory nature of this paper, based on four defined criteria, three of the above PMMMs can also be used as models for evaluating and improving Project Risk Management. While one of the outputs of this paper is the creation of an evaluation scale for the PRM assessment, based on the regularities of the models used. By outlining the possibility of using already existing PMMMs, the results of this paper contribute to the evolving field of improving the management of project risks as a key project management area. In addition, results point out the expanded use of already existing PMMMs.
Rights: © Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Faifr - DOKBAT_2020-123-138.pdf296,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42414

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD